Statuten (N.B. het onderliggende huishoudelijke reglement kan door leden worden opgevraagd bij de secretaris NOV: secretaris@nederlandseofficierenvereniging.nl).

Heden, acht juni tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Henri Marc François­ Neve,  notaris te Leiderdorp:

de heer PIETER GERARDUS MARIA VOGEL, geboren te Heeze op etc

de heer ROBERT JOHANNA THOMAS VRANKEN, geboren te Maastricht etc

te dezen handelend als bestuurders van de vereniging: Nederlandse Officieren -­ Vereniging, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, kantoorhoudende te 2596 CH, -­ Wassenaarseweg 2, welke vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel­ onder nummer 40407577, hierna te noemen “de vereniging”.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

de vereniging is opgericht bij akte op zeven december negentienhonderdzevenenzeventig verleden en de statuten werden laatstelijk­ gewijzigd bij akte op vijftien november tweeduizend elf verleden voor mr J. -­ Roozenboom, notaris te Rijswijk; dat de algemene vergadering van de vereniging heeft besloten tot wijziging en – algehele opnieuw vaststelling van de statuten; dat van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit aan deze akte te hechten – notulen van de betreffende vergadering.

Vervolgens verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt:

I Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Nederlandse Officieren Vereniging, afgekort­ NOV. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De vereniging is opgericht op zeven-­ december negentienhonderdzevenenzeventig, voor onbepaalde tijd.

De Nederlandse Officieren Vereniging is voortgekomen uit de Vereniging van – Officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, opgericht op één mei  negentienhonderdtien en de Algemeen Christen Officierenvereniging (ACOV), opgericht op vijftien oktober negentienhonderdeenenzeventig.De-­ ACOV was een voortzetting van de Nationale Christen Officieren Vereniging, – opgericht op vijfentwintig september negentienhonderd en de Algemene Rooms­ Katholieke Officieren Vereniging, opgericht op zestien februari negentienhonderdnegentien.

Artikel 2

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig­ december.

II Doelstellingen

Artikel 3

De vereniging heeft vier doelstellingen:

 • het behartigen van de collectieve en individuele belangen van alle leden en hun nagelaten   betrekkingen;
 • fungeren als een platform voor de beroepsgroep;
 • bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie;
 • meedenken over vrede en veiligheid;
 • en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest ruime zin van het woord.
III Lidmaatschap

Artikel4

De vereniging kent naast gewone leden, ereleden, leden van verdienste en buitengewone leden.

Artikel5

Gewone leden van de vereniging zijn:

 • officieren van de Nederlandse krijgsmacht in werkelijke dienst;
 • post actieve, op non-actief gestelde-, reserve-, eervol ontslagen- en­ gepensioneerde officieren;
 • geestelijk verzorgers en raadslieden, die bij de Nederlandse krijgsmacht – werkzaam zijn of zijn geweest;
 • zij, die zijn toegelaten tot enige opleiding waaraan – na beëindiging met -­ gunstig resultaat – een benoeming tot officier bij de Nederlandse krijgsmacht is verbonden.
 • Ereleden zijn gewone leden, die door de algemene vergadering als zodanig zijn – benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging en die deze­ benoeming hebben aanvaard.
 • Leden van verdienste zijn gewone leden, die door het hoofdbestuur als zodanig – zijn benoemd wegens grote verdiensten voor de vereniging en die deze –­ benoeming hebben aanvaard.
 • Buitengewoon lid van de vereniging kunnen zijn nagelaten betrekkingen van-­ overleden leden, hiermee wordt bedoeld weduwen/weduwnaars, dan wel andere personen die op grond van het geldende recht als levensgezel wordt aangemerkt. Tevens kan het hoofdbestuur niet-officieren, die deel uitmaken van­ een NOV-werkgroep of die of op andere manier actief zijn voor de NOV, toestaan buitengewoon lid te worden van de NOV.

Het hoofdbestuur beslist over toelating van de leden; bij niet toelating kan de – algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel6

Het gewone lidmaatschap gaat in op de eerste dag na aanmelding.

Het gewone lidmaatschap eindigt:

 1. bij   overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging aan het hoofdbestuur;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

Het buitengewone lidmaatschap eindigt:

 1. bij   overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging aan het hoofdbestuur.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die in de statuten aan het­ lidmaatschap zijn gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet­ kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken op grond van handelingen van het lid die in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk –­ reglement of besluiten van de vereniging, alsook op grond van handelingen, die de vereniging op onredelijke wijze benadelen.

Het hoofdbestuur is in het geval als bedoeld in lid 6.5. gehouden hiertoe de­ algemene vergadering een voorstel te doen en is alsdan bevoegd tot schorsing – van het lid over te gaan in afwachting van een uitspraak van de algemene, vergadering.

 

IV Rechten en plichten van de leden

Artikel   7

Leden hebben de volgende rechten:

 1. toegang tot de algemene ledenvergaderingen en afdelingsvergaderingen,–­ uitgeschreven door het hoofdbestuur respectievelijk het afdelingsbestuur;
 2. uitbrengen van hun stem in de afdelingsvergadering en voor wat betreft een lid­ dat tevens afgevaardigde is: het uitbrengen van een stem in de algemene­ vergadering;
 3. kandidaat zijn voor een functie in een bestuursorgaan, werkgroep of commissie;-
 4. doen van voorstellen ter bespreking in verenigingsorganen;
 5. indienen van een voorstel aan het hoofdbestuur als bedoeld in artikel 6 lid 4 en 5;
 6. een lid dat door het bestuur is geschorst kan een beroep doen op de algemene vergadering om zijn schorsing ongedaan te maken;
 7. opzeggen van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn -­ verzwaard, is genomen;
 8. opzeggen van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang na omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.

Artikel 8

Leden hebben de volgende plichten. Zij zijn gebonden aan:

 1. het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan de -besluiten van de algemene vergadering, van het hoofdbestuur en van andere­ ingestelde verenigingsorganen en aan de daaruit voortvloeiende aanwijzingen;
 2. het betalen van contributie, waarvan de ereleden zijn uitgezonderd;
 3. het zo mogelijk bijdragen aan de verenigingsdoelstellingen en het optreden als­ ambassadeur met betrekking tot defensie-aangelegenheden in het publieke domein.

 

V Vereniging

Artikel   9

De vereniging wordt gevormd door de leden. De vereniging kent de algemene vergadering bestaande uit de afgevaardigden van de afdelingen van de vereniging, het hoofdbestuur waarin is begrepen het dagelijks bestuur, de­ afdelingsbesturen en voorts alle krachtens de statuten of reglementen eventueel door het bestuur of algemene vergadering ingestelde commissies of belangengroepen.

De leden van de vereniging worden ingedeeld bij afdelingen, die worden­ ingesteld en opgeheven door het hoofdbestuur met goedkeuring van de algemene   vergadering.

 

VI Algemene Vergadering

Artikel   10

De algemene vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en wordt gevormd door de afgevaardigden van de leden van de vereniging per afdeling als bedoeld in artikel 9 lid 2. Aan de algemene­ vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten – aan andere organen zijn opgedragen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie, bestaande uit ten – minste twee leden, niet zijnde hoofdbestuursleden. De commissie heeft tot taak – zich een oordeel te vormen over de volledigheid en juistheid van de financiële jaarstukken, alsmede de controleerbaarheid en rechtmatigheid van de inkomsten, uitgaven en aangegane financiële verplichtingen De commissie-­ rapporteert haar bevindingen aan de algemene vergadering.

Het hoofdbestuur schrijft jaarlijks ten minste één gewone algemene vergadering­ uit. Oproeping aan de afgevaardigden (en de leden) geschiedt door een­ oproepingsbrief aan de afdelingen dan wel via enig elektronisch­ communicatiemiddel met inachtneming van hetgeen in de wet is opgenomen.

Naast de algemene vergadering kunnen buitengewone algemene vergaderingen worden uitgeschreven, indien het hoofdbestuur dit nodig oordeelt, of minimaal twee afdelingen schriftelijk de wens daartoe bij het hoofdbestuur kenbaar hebben gemaakt. Alsdan dient in het laatste geval door het hoofdbestuur binnen vier weken een algemene vergadering te worden bijeengeroepen. De te behandelen onderwerpen dienen met toelichting te worden geagendeerd.

De agenda voor een gewone en een buitengewone algemene vergadering,­ alsmede de in die vergadering te behandelen stukken, moeten ten minste vier weken voorafgaande aan de vergaderingen beschikbaar zijn voor de leden. De convocatie en de voorlopige agenda dienen twee maanden voor de vergadering­ bekend te zijn gesteld aan de leden. Indien sprake is van een buitengewone­ vergadering als bedoeld in lid 4 op verzoek van tenminste twee afdelingen dien en de convocatie en de agenda binnen vier weken aan de leden kenbaar te worden gemaakt.

De algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden, die door de afdelingen tijdens een afdelingsvergadering uit de afdelingsleden worden gekozen.

Artikel   11

In een algemene vergadering kunnen alleen besluiten worden genomen over – onderwerpen die voor die vergadering zijn geagendeerd en een meerderheid – van de leden middels afgevaardigden is vertegenwoordigd.

Bij stemming brengt de afgevaardigde het door zijn/haar afdeling uitgebrachte aantal stemmen (voor, tegen en onthouding) uit. De uiteindelijke waarde van de uitgebrachte stemmen per afdeling wordt vastgesteld naar rato van het aantal­ leden van de afdeling. De berekeningsmethodiek is nader uitgewerkt in het-­ Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Stemmen­ over personen gebeurt schriftelijk; die over zaken in principe mondeling.

Bij het staken van de stemmen over personen vindt herstemming plaats. Staken­ de stemmen opnieuw, dan beslist de voorzitter.

Bij het staken van de stemmen over overige onderwerpen wordt het voorstel­ geacht te zijn verworpen. Indien bij een stemming over zaken met meerdere­ keuzemogelijkheden de stemmen staken, beslist de voorzitter.

De door de voorzitter tijdens de vergadering uitgesproken conclusie omtrent de – uitslag van de stemming is bindend, tenzij de vergadering de juistheid daarvan – betwist; in dat geval vindt een nieuwe stemming plaats.

Van de vergadering worden notulen gemaakt, welke binnen zestig dagen na de – vergadering beschikbaar worden voor de leden. De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en door de voorzitter en -­ secretaris ondertekend.

 

VII Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur

Artikel 12

Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging en de leden van het hoofdbestuur zijn derhalve de bestuurders in de zin van de wet.

Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en leden, die op voordracht van het zittende hoofdbestuur of van één of meerdere afdelingen door de algemene vergadering worden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester­ vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het -­ hoofdbestuur in onderling overleg verdeeld. De vicevoorzitter neemt de voorzitter waar tijdens diens afwezigheid.

De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Ingeval van een tussentijdse vacature kan het hoofdbestuur, voor de resterende­ tijd tot de eerstvolgende algemene vergadering, zelf in vervanging voorzien. -­ Voor de periode daarna geldt het gestelde in lid 12.2.

Indien het aantal leden van het hoofdbestuur is afgenomen tot minder dan vier – bestuursleden, is het hoofdbestuur niet meer bevoegd tot het nemen van –­ beslissingen met uitzondering van het bijeenroepen van een vergadering waarin­ tot benoeming van nieuwe bestuursleden wordt besloten.

Het lidmaatschap van het hoofdbestuur eindigt na de formele zittingsperiode of­ bij opzegging door het bestuurslid dan wel bij beëindiging van het lidmaatschap. – Een bestuurder is na het einde van een formele zittingsperiode herkiesbaar.

Indien een meerderheid van het hoofdbestuur meent dat een van zijn leden uit – zijn/haar functie dient te worden ontheven, wordt dit voorgelegd aan de­ algemene vergadering, die al dan niet tot ontheffing besluit.

Het hoofdbestuur is tevens gerechtigd om, hangende het besluit tot ontheffing – door de algemene vergadering, het bestuurslid met onmiddellijke ingang te-­ schorsen.

Artikel 13

Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het- verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, indien de algemene vergadering haar hiervoor toestemming heeft verleend.

Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De ­ vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk ­ handelende leden van het dagelijks bestuur.

Ten behoeve van het uitwerken van de verenigingsdoelstellingen kan het­ hoofdbestuur werkgroepen en/of commissies instellen.

Het hoofdbestuur legt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar,­ behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, verantwoording af aan de algemene vergadering over het door haar gevoerde beleid en financieel beheer door middel van een jaarverslag.

De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van het hoofdbestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden, dan wordt daarvan­ onder opgave van redenen melding gemaakt.

 

VIII Afdelingsbestuur

Artikel 14

Een afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, dat bestaat uit minimaal­ drie leden, zijnde een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een­ postactieven (PA) vertegenwoordiger. Afhankelijk van het aantal taken en­ activiteiten van de afdeling kunnen hier één of meerdere bestuursleden aan worden toegevoegd.

Een afdeling voorziet zelf in de benoeming van haar bestuursleden door stemming onder de leden van de betreffende afdelingen. Daartoe wordt een- afdelingsvergadering bijeengeroepen waarin in ieder lid één stem heeft.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afdelingsbestuurders – zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

 

IX Belangengroepen

Artikel   15

Voorts kent de vereniging belangengroepen, die specifieke functioneel­ georiënteerde belangen van de leden behartigen. De bestuursstructuur van de – belangengroepen omvat ten minste een voorzitter en een secretaris.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurders van belangengroepen zijn beschreven in het Huishoudelijk reglement.

X Inkomsten

Artikel 16

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden en mogelijke   andere baten.

Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

XI Communicatie

Artikel 17

Het hoofdbestuur is belast met de interne en externe communicatie van de­ vereniging. Zij maakt hiertoe gebruik van alle beschikbare middelen die zij daarvoor­ nodig acht, waaronder ook elektronische communicatiemiddelen met inachtneming – van het in de wet bepaalde.­

 

XII Huishoudelijk reglement

Artikel 18

Aanvullingen op en nadere uitwerkingen van de Statuten worden opgenomen in – het Huishoudelijk Reglement. Deze worden vastgesteld en gewijzigd door de – algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de Statuten.

 

XIII Statutenwijziging/ontbinding

Artikel 19

Besluiten tot wijziging van de statuten van de vereniging, kunnen alleen worden genomen door de algemene vergadering, waarin middels afgevaardigden­ tenminste twee derde van het totaal aantal leden van alle afdelingen is­ vertegenwoordigd en tevens een twee derde meerderheid van het aantal in die­ vergadering geldig uitgebrachte stemmen is behaald.

Binnen twee maanden na vaststelling van de statutenwijziging moet aan de -­ wettelijke formaliteiten zijn voldaan, eerst dan zijn deze wijzigingen van kracht.

leder individueel bestuurslid is bevoegd tot ondertekening van de benodigde-­ akte tot statutenwijziging.

Artikel 20

Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten door een voor dit­ doel bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering of, indien niet uitvoerbaar, door middel van een ledenraadpleging. In de convocatie van deze­ vergadering of ledenraadpleging wordt tevens een voorstel gedaan over de bestemming van de eigendommen en een eventueel batig liquidatiesaldo van de vereniging, met inachtneming van het hierover in de wet bepaalde.

Besluiten als genoemd in lid 20.1. kunnen slechts worden genomen met een twee derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de – aanwezige afgevaardigden.

 

XIV Slotbepaling

Artikel 21

ln de gevallen, waarin door de statuten of het Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, beslist   het hoofdbestuur.

 

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

DEZE AKTE is verleden te Leiderdorp op de datum in het hoofd van deze akte,­ vermeld.

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De­ comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -­ stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen­ en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.