Algemene Vergadering van de Nederlandse Officieren Vereniging

1300 uur 1 december 2017

Voorlopige agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen verdere agenda
 3. Vaststelling vergaderverslag
  1. Concept Vergaderverslag Algemene Vergadering van 2 december 2016
 4. Mededelingen Voorzitter
  1. Situatie opvolging voorzitter, aansluitend stemming AV
  2. Staat van de vereniging
   1. Hoofdlijnen NOV
  3. Communicatie
   1. Site als hotspot Netwerkorganisatie
 5. Mededelingen Voorzitter D&K
 6. Mededelingen Secretaris
  1. Stand van zaken leden
 7. Mededelingen Penningmeester
  1. Antwoorden HB t.a.v. aanbevelingen kascontrolecommissie.
  2. Ter info: Financiële situatie 2017 (stand op. 30 november).
  3. Begroting 2018, aansluitend stemming AV
  4. Benoemen lid kascontrolecommissie:
   1. Aftredend lid: Ron Zandstra
   2. Voorgedragen lid: Benjamin Hoeberichts, aansluitend stemming AV
  5. Sluiting 1500. uur
  6. Lezing (ook toegankelijk voor niet-leden)
   1. De CDS gaat met onze voorzitter en de voorzitter D&K in debat over het onderwerp Perspectief voor Defensie (voorlopige werktitel).
  7. Borrel en bitterballen.

Volgende vergadering: nader te bepalen.