Vandaag stuurden de voorzitters van de samenwerkende bonden In de Coalitie voor de Veiligheid, waaronder de NOV, een brief aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Defensie om in het vervolg bij manifestaties hen het recht te gunnen om bij manifestaties vrij te mogen spreken met leden van de Tweede Kamer en de pers.
Coalitie voor Veiligheid
31-01-2017

Excellenties,

Afgelopen week heeft de Coalitie voor Veiligheid in Nieuwspoort een manifest overhandigd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen. De Coalitie bestaat uit een brede vertegenwoordiging van bonden uit de veiligheidssector. Deze vertegenwoordiging heeft als doel de problemen in de veiligheidssector te benoemen, de risico’s zichtbaar te maken, voor zover mogelijk oplossingen en kosten in beeld te brengen maar vooral ook vanaf de werkvloer te komen met ideeën om de nieuwe dreigingen tegemoet te kunnen treden; een veranderde wereld vraagt om andere antwoorden. Met als uiteindelijke doelstelling het verbeteren van de veiligheid van Nederland en zijn burgers.

Voorafgaand aan het uitdelen van het manifest hebben de defensiebonden toestemming gevraagd om hun leden, al of niet in uniform, deel te laten nemen aan de manifestatie. De defensiebonden hebben hier een deels afwijzend antwoord op ontvangen. Defensiemedewerkers mochten wel deelnemen maar kregen geen toestemming om vragen van de pers en van de lijsttrekkers te beantwoorden. Daarnaast bleek dat medewerkers van het Openbaar Ministerie niet bereid waren hun ervaringen te delen met de lijsttrekkers uit angst voor mogelijke persoonlijke gevolgen.

Wij, de voorzitters van de vertegenwoordigende bonden, willen in deze samenwerking hetzelfde doel nastreven als de departementen van Defensie en Veiligheid en Justitie: een veilig Nederland. Het is dan wrang als leden niet in gesprek mogen of durven met onze volksvertegenwoordigers. Sterker nog, het staat haaks op ons democratisch stelsel wanneer de boegbeelden van onze parlementaire democratie geen kennis kunnen nemen van wat er leeft in onze maatschappij en specifiek met betrekking tot de primaire taak van de overheid: de veiligheid van Nederland en zijn burgers.

Wij verzoeken de minister van Defensie bij een volgende gelegenheid anders te besluiten. Ook verzoeken we u beiden zorg te dragen voor een veilig klimaat in uw organisaties waarin medewerkers zich niet belemmerd voelen zich uit te spreken over knelpunten die zij in hun werk ervaren. Natuurlijk zullen wij voorafgaand toestemming vragen en u informeren over de inhoud van het optreden. Wij begrijpen goed dat de minister in principe zelf verantwoording aflegt aan de Kamer en dat hij of zij daarbij niet voor de voeten gelopen wil worden. Maar de initiatieven van de Coalitie zijn naar onze mening van een andere orde en zouden juist op uw steun en medewerking moeten kunnen rekenen.

Alle voorzitters van de Coalitie verzoeken u onze leden bij een volgende gelegenheid niets in de weg te leggen om deel te nemen aan activiteiten van de Coalitie, zodat parlementaire vertegenwoordigers, media en burgers, maar zeker ook velen uit de veiligheidssectoren zelf, geïnformeerd worden over mogelijkheden om de veiligheid van Nederland en zijn burgers beter in te vullen.

Hoogachtend,

Namens de voorzitters

Gerrit van de Kamp – voorzitter ACP

Caroline Bonekamp – voorzitter VMHP
Jean Debie – voorzitter VBM
Ruud Vermeulen – voorzitter NOV
Albert van der Smissen – voorzitter NCF
Michael Sijbom – voorzitter LOPV
Marc de Natris – voorzitter KVMO
Marcel Smit – voorzitter Justitievakbond Juvox
Richard Gerrits – voorzitter BOA-ACP
Geert Priem – voorzitter ANPV