Tjeenk Willink, Minister van Staat en oud vicevoorzitter van de Raad van State betoogt al jaren dat de overheid zich moet herbezinnen op haar taken en verantwoordelijkheden, teneinde een democratische samenleving te garanderen. Zoals Arno Visser, de voorzitter van de Rekenkamer met cijfers onderstreept, 2/3 van het overheidsgeld wordt besteed zonder dat er parlementaire controle op kan plaatsvinden.

In het pensioendossier voert de overheid een andere koers. Het betreft hier geen overheidsgeld, maar uitgesteld loon, geld van werknemers. De overheid bemoeit zich hier met zaken waar zij niet over gaat. Toch wordt de wetgevende en uitvoerende macht “misbruikt” om de onderhandelingen te kunnen domineren. Bovendien heeft de overheid hier, zeker t.a.v. haar overheidswerknemers, een slecht trackrecord. Toenmalig Minister-President Lubbers heeft al eens een forse greep in de kas van het ABP gedaan (overheidspersoneel) met als doel de overheidsfinanciën voor alle Nederlanders op orde te krijgen.

Het is dan ook een schijnvertoning om te stellen dat de huidige 1400 miljard euro (!) in kas van de pensioenfondsen, onvoldoende is om voor zowel jongeren als voor ouderen te indexeren. De angst is dan ook terecht dat de overheid wederom een greep in deze overvolle kassen wil doen, het zoeken is alleen nog naar een voorwendsel. Klimaat misschien, huizenbouw??

Maar het is en blijft uitgesteld loon, loon van mensen dat in bewaring is gegeven bij pensioenfondsen. Dat de overheid medezeggenschap wil hebben in de verhoging van de AOW-leeftijd en de RVU-boete op eerder stoppen met werken kan ik nog begrijpen, maar van het uitgestelde loon moet je afblijven. In een democratische samenleving geldt ook “Schoenmaker blijf bij je leest”.

Het enige moment dat onze politiek wil luisteren is in aanloop naar verkiezingen. Vandaar dat dit onderwerp, de nationale pensioendiscussie, als stip genoteerd moet staan bij de komende verkiezingen.

De drie grote vakbonden, waar de NOV ook deel van uitmaakt, hebben dat als volgt kort samengevat, ik kan het niet beter.

  • Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
  • Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexeringvan de pensioenopbouw voor werkendenen het inkomen van gepensioneerdenmogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd
  • Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Eind november zijn de onderhandelingen over de pensioenen vastgelopen. De pensioenfondsen geven gezamenlijk aan dat zij het niet meer kunnen uitleggen dat zij niet mogen indexeren en zelfs moeten gaan korten. De gepensioneerden leveren in 2020, 20% (!!!) aan koopkracht in, dat is echt veel. De pensioenpremie van de jongeren is te hoog. De RVU-boete kost Defensie jaarlijks 180 miljoen euro vanwege de UKW, voor onze “Bijzondere positie” dus. Dat is P-geld dat ook anders besteed had kunnen worden aan arbeidsvoorwaarden.

De NOV zal de acties van de bonden actief steunen, U hoort nog van ons.