Geachte heer Koolmees
De Vakbondscentrales verenigd in de SCO willen het volgende dringend onder u aandacht brengen. Wij zitten in een bizarre situatie met het pensioenfonds ABP. Enerzijds zijn de behaalde rendementen redelijk en is het vermogen van het ABP afgelopen tien jaar verdubbeld. Anderzijds is de huidige stand van zaken desastreus voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Ook voor de pensioenpremie en/of de pensioenopbouw zijn de gevolgen zeer groot. De inkoop van pensioen wordt veel duurder. Momenteel zijn wij als sociale partners in gesprek over nieuwe pensioenpremies.

We willen u graag een aantal cijfers met u delen:
Actuele dekkingsgraad ABP ultimo augustus: 88,6% [cijfers APG].
Premiedekkingsgraad ultimo augustus: 58,6% [cijfers APG].
Premiestijging 2021: minimaal 10% [voorgenomen beluit ABP-bestuur].

Wij staan nu voor een onmogelijke keuze. Het pensioenfondsbestuur geeft aan dat de lage premiedekkingsgraden niet meer acceptabel zijn. Indien de premiedekkingsgraad naar 100% moet, betekent dit een verhoging tot circa 40% premie. Een andere optie is het verlagen van de pensioenopbouw. De toekomstige pensioenopbouw van werknemers zal dan worden verlaagd naar 1,647%.

In het eerste geval betekent dat onze loonkosten enorm stijgen. Dat zal grote consequenties hebben voor de koopkracht van werknemers, de budgetten van Overheidswerkgevers en de arbeidsmarkt. De andere optie heeft tot gevolg dat werknemers niet meer dan 80% van hun middelloon kunnen opbouwen in 42 jaar. Dit vinden wij onacceptabel. Dit heeft grote consequenties voor de pensioenvoorziening van onze medewerkers en hierdoor wordt de rekening vooral neergelegd bij de werkenden.

Wij kunnen niet uitleggen aan onze werknemers dat zij drie keer deze rekening gaan betalen:

hun pensioenpremie gaat omhoog, hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag en hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd. Dit alles omdat regelgeving ons dwingt net te doen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens geen rendement meer opleveren.

Zoals gezegd zijn de rendementen over langere tijd redelijk te noemen. En bovendien staan we vlak voor een grote verandering van het pensioenstelsel, zodat er een structurele oplossing van dit probleem kan komen.

Wij verzoeken u dan ook om op zeer korte termijn een oplossing met sociale partners te vinden voor deze problematiek. Het is voor ons onacceptabel als werknemers, werkgevers en onze oud-werknemers hiervoor de rekening moeten betalen.

Hoogachtend,

De centrales voor overheidspersoneel