Brief aan de informateur

In de afgelopen maanden zijn Noord-Europese landen wederom opgeschrikt door terroristische aanslagen. Ook in Nederland dringt steeds meer het besef door dat het niet de vraag is of, maar wanneer Nederland getroffen zal worden door een aanslag. In het zuiden van het land worstelen burgemeesters om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.

De vermenging van onder- en bovenwereld gaat sluipend stap voor stap verder en het zal steeds lastiger worden om deze ontwikkeling terug te draaien als adequate maatregelen uitblijven. Cybercriminaliteit en immigratieproblemen zetten de veiligheid in Nederland verder onder druk. Rondom de oost- en zuidgrens van Europa nemen de onrust, instabiliteit en onvoorspelbaarheid toe. Sinds het aantreden van president Trump is duidelijk geworden dat Europa en Nederland niet langer kunnen blijven schuilen onder de door de Verenigde Staten gefinancierde veiligheidsparaplu. Migratiestromen zullen in de nabije toekomst verder groeien; de bevolking van Afrika zal in 2050 meer dan verdubbeld zijn terwijl de economie hier naar verwachting geen gelijke tred mee zal houden. De problemen worden nog versterkt door de klimaatverandering.

 

De veiligheidsketen in Nederland is op dit moment niet voldoende in staat om adequaat te reageren op deze nieuwe, en zich snel ontwikkelende dreigingen. Net als de rest van Europa voelen de burgers van Nederland dat we op een keerpunt zitten. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer en evenals de rest van Europa zal ook Nederland een transitie moeten maken in het denken over onze veiligheid.

Wij, de vertegenwoordigers van de professionals in de veiligheidssector, hebben een visie over hoe deze transitie eruit zou moeten zien en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Met ons manifest “Investeringsagenda veiligheid” hebben wij op 31 januari 2017 de hoofdlijnen van deze visie aan de lijsttrekkers van de politieke partijen gepresenteerd. De lijsttrekkers hebben vervolgens verzocht om een nadere uitwerking. Die uitwerking treft u aan in bijgaand visiedocument.

De veiligheidsdreigingen in en buiten Nederland nemen toe en veranderen steeds sneller. Kern van onze visie is daarom: zet in op vernieuwende samenwerking binnen en tussen de organisaties in de veiligheidsketen. Alleen een integrale aanpak kan de huidige dreigingen tegen acceptabele kosten het hoofd bieden. Het denken in ‘zuilen’ moet plaatsmaken voor het verbinden van sectoren. Naast het intensiveren van de samenwerking pleiten wij voor een investering in nieuwe middelen en meer personeel van in totaal 4,5 miljard euro in de komende kabinetsperiode om de slagkracht van de organisaties in de veiligheidsketen op peil te brengen. Blijven investeringen uit, dan heeft dat consequenties. We zullen dan (nog) meer dan nu al het geval is voor de keuze komen te staan welke veiligheidsproblemen wel of niet kunnen worden aangepakt. De kiem voor een echt veiliger Nederland wordt gelegd aan de (in)formatietafel.

Wij stellen het zeer op prijs om op korte termijn met u te spreken over het veiligheidsbeleid in de komende kabinetsperiode. Graag vernemen wij hierop uw reactie.

Hoogachtend,

Namens de voorzitters

Gerrit van de Kamp

– voorzitter ACP Caroline Bonekamp
– voorzitter VMHP Marcel Dokter
– voorzitter VBV Jean Debie
– voorzitter VBM Rosa Jansen
– voorzitter NOV Ruud Vermeulen
– voorzitter NVvR Albert van der Smissen
– voorzitter NCF Michael Sijbom
– voorzitter LOPV Marc de Natris
– voorzitter KVMO Marcel Smit
– voorzitter Justitievakbond Juvox Richard Gerrits
– voorzitter BOA-ACP Geert Priem
– voorzitter ANPV