"Inleiding GENM B.D. H.J. DE JONGE voorzitter van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht"

COVID-19, een serie van essays over de gevolgen voor de krijgsmacht

Inleiding bij de serie essays

Veel denktanks en analisten hebben zich het hoofd gebogen over de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de wereld, de globalisering van de samenleving, de machtsverhoudingen, etc. In de Clingendael Spectator werd dit voorjaar op basis van studies van eerdere pandemieën al snel geconcludeerd dat: ‘…naast de neiging om nadien zo snel mogelijk weer over te gaan tot business as usual, zo’n pandemie vooral een multiplier effect op bestaande ontwikkelingen heeft. Kortom, de a-polaire wereld waar we vóór de coronacrisis op afstevenden, zal er na de pandemie nog steeds zijn’.

De werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) was eigenwijs genoeg om zélf eens te brainstormen over de invloed (op termijn) van corona op de Nederlandse krijgsmacht. Wij hebben daartoe de ontwikkelingen en trends op zes gebieden beschouwd: mondiale macht, mondiale economie, de plaats van de EU in het mondiaal bestel, de plaats van Nederland in de EU, de rol van de overheid in Nederland en tot slot het veiligheidsgevoel in Nederland. Vanuit al die zes beschouwingen worden de consequenties voor de Nederlandse krijgsmacht gededuceerd. Deze brainstorm heeft geleid tot een zestal essays. Elke beschrijving is besproken binnen D&K, soms aangepast, aangescherpt of aangevuld. De bijdragen blijven echter intellectueel eigendom van de respectieve auteurs. Eén van de zes, ‘ De rol van de overheid voor Nederland en Defensie in het bijzonder’ van dr. Jaap Anten, werd al geplaatst in nummer 7-2020 van Carré.

Ga met een klik direct naar een essay: