Voor het bepalen van de hoogte van ons loon is het noodzakelijk parallellen te trekken met andere sectoren, maar ook eventuele verschillen helder, duidelijk en onderbouwd naar voren te brengen.

Bij het bepalen van dit loon geeft functiewaardering een zwaarwegende indicatie. Vooral ook in de discussie over “goudgerande arbeidsvoorwaarden” vormt dit een belangrijk element. Uitgangpunt bij functiewaardering zijn de werkzaamheden die een functionaris verricht. Er is in het verleden ervoor gekozen om in de functiewaardering de operationele werkzaamheden niet mee te nemen. Dat maakt dat er geen basis onder de corebusinessvan onze organisatie en de bepaling van een eerlijk loon ligt.

Een paar voorbeelden

Volgens het functiewaarderingsysteem (fuwadef) hebben onze soldaten geen opleiding nodig boven VMBO. Voor degenen die niet los zijn op ons schoolsysteem. Tot ongeveer 16 jaar volg je het VMBO. Daarna moet je nog steeds verplicht naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs). Voor een toekomst op de arbeidsmarkt heb je tenminste MBO niveau 2, de startkwalificatie nodig. In mijn VeVa tijd bleek dat op grond van EVC een soldaat van de infanterie werk deed op mbo-niveau 2 plus. Functiewaardering gaat uit van niveau 0.

Onze onderofficieren worden gewaardeerd op schaal 4 t/m 7. Een daarbij passend opleidingsniveau is niveau 3 en maximaal niveau 4. Alleen al op het aspect leidinggeven scoort, in de EVC-systematiek, onze onderofficier op opleidingsniveau 4. Ook hier zien wij een schromelijke onderschatting van de zwaarte van de functie.

Dan onze officieren. Zij scoren op grond van hun werkzaamheden een opleidingsniveau 4 behorend bij een schaal 8. Onze officieren zijn HBO/Bachelor opgeleid i.c. opleidingsniveau 5. Maar ja, dat zou ook verspilling van opleidingstijd kunnen zijn, toch!

Laten wij het eens vergelijken. Een aankomend beleidsmedewerker bij het Rijk met een opleiding HBO/WO, i.c. opleidingsniveau 5 en 6 krijgt bij aanstelling schaal 10 tot 11. Hij is dan junior beleidsmedewerker. Hij mag stukken maken, waarbij in onze parafencultuur, overigens in civiele bedrijven is dit niet anders, er geen stuk naar buiten mag zonder instemming van de senior.

 

De jonge luitenant sturen wij de poort uit in Afghanistan met wel 10 voertuigen, 90 man onder bevel en helemaal zelfstandig. Hij moet wel bij terugkeer zijn eigen paraaf zetten onder het rapport dat wordt opgemaakt voor het Openbaar Ministerie. Heb je wel of geen passend gebruik gemaakt van geweld?  Hij scoort in onze functiewaardering slechts een schaal 8. Een beginned beleidsmedewerker 10 tot 11 en onze luitenant 8, dat kan niet waar zijn.

Als de basis onder een vergelijking rot is. Als je je functiewaardering niet baseert op je werkzaamheden en als je verder weet dat Fuwadef (functiewaardering defensie) hopeloos verouderd is, dan is het ook geen wonder dat je salaris achterblijft en door het personeel als onjuist en oneerlijk wordt ervaren. Hoezo “goudgerande arbeidsvoorwaarden”, structurele onderbetaling. De basis is immers verrot.