De trek in de schoorsteen

Afgelopen week heeft de NOV, samen met een groot aantal andere bonden, de statuten van de Coalitie voor de Veiligheid (CVV) getekend. En de vraag is natuurlijk, waarom gaan politiebonden, douane, boa’s, justitiemedewerkers, rechters, gevangenisbewaarders en defensiebonden met elkaar samenwerken?

Vorige week had ik het over hybride optreden en de noodzaak om te ontzuilen. Elkaar op te zoeken, diepgaand samen te werken met respect voor elkaars specifieke bekwaamheden. Bij de invallen in de woonwagenkampen in Oss en omgeving zien wij dat er standaard defensiepersoneel meegaat. Dit naast de politie, de belastingdienst, de douane, de FIOD etc.

In een breder kader, hybride conflicten/hybride oorlogvoering vormen al de kern van de dreiging voor Nederland en die zullen wij samen moeten counteren.

Waar ligt voor mij het eerste resultaat voor de CVV?  Dat ligt in het personele domein. Toen ik jaren gelden Projectofficier Werving mocht zijn, was mijn metafoor die van de kachel. Een vuurtje brandt pas goed als er trek in de schoorsteen zit. Dus de uitstroom bepaalt voor een belangrijk deel de instroom. Hoe zie ik dat voor mij?

 

De wapens, infanterie, cavalerie, artillerie, mariniers, luchtmachtbewaking staan in hun werkzaamheden het verst af van de civiele maatschappij, maar qua cultuur het dichtst bij de veiligheidssector, bij de Boa’s, Politie, Douane en bij civiele beveiligingsfirma’s. Wanneer je ouders en de leerlingen voor de opleiding Grondoptreden ( GROP) op een ROC het perspectief kunt schetsen dat zij na goed functioneren, hier later met voorrang een baan in kunnen vinden, dan werft dat. Dat werft niet alleen personen, maar goed en goed gemotiveerd personeel. Dan alleen nog goed opleiden en dan kun je beschikken over het echte goud van onze organisatie en later, na hun afzwaaien, ook voor de andere diensten.

 

Een ander punt wat voor de werving van belang is, is de adaptieve krijgsmacht. Defensie roept dat zij geen eigenaar meer hoeft te zijn van materieel, zij wil erover kunnen beschikken. Ook wil zij het benodigde personeel op bouwmachines, vrachtwagens of monteurs niet meer daadwerkelijk onder de wapenen hebben, maar ook hier over te kunnen beschikken. Wil je dit personeel echter daadwerkelijk kunnen inzetten dan zullen zij reservist moeten zijn. Dan moet er dus een geplande uitstroom plaatsvinden vanuit defensie naar deze bedrijven. Dan moeten de civiele bouwmachines tijdens oefeningen, uitzendingen en grootschalig conflict bemand worden door ex-militairen, reservisten dus die werknemer zijn bij deze firma’s. Dan zal in de reorganisatie plannen dit ook daadwerkelijk met de bedrijven afgesproken moeten worden. In het plan van Matlogco moeten dan de 62 monteurs uitstromen vanuit Defensie naar Scania. En er moet met Scania afspraken gemaakt worden hoeveel reservisten zij in dienst moeten hebben om te allen tijde voldoende reservisten ter beschikking te kunnen stellen.  Eerst dan werkt de adaptieve krijgsmacht. Dan pas draagt de adaptieve krijgsmacht bij aan het vullen en gevuld houden van de krijgsmacht. Dat biedt op zijn beurt weer perspectief aan ouders en sollicitanten.

En komt er trek in de schoorsteen.

Formaliseringsbrief

Aan: De organisaties betrokken bij de Veiligheid van Nederland.
Kenmerk: DB/cor.uit/20.008/dv Leusden, 3 februari 2020
Betreft: Formalisering
Geachte mevrouw, mijnheer,

Na een periode van informele samenwerking in de Coalitie voor Veiligheid hebben we donderdag 30 januari j.l, als tien vakorganisaties in de sector veiligheid, onze samenwerking geformaliseerd met de officiële oprichting van de Coalitie voor Veiligheid. Omdat uw organisatie ook actief is in het
veiligheidsdomein informeren wij u graag nader over de Coalitie voor Veiligheid. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa en in de wereld. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar het in het belang
is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. De Coalitie voor Veiligheid adviseert onder meer, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van veiligheidsvraagstukken teneinde deze vrijheid en veiligheid te borgen. De  Coalitie voor Veiligheid is opgericht door politievakbond ACP, politievakbond ANPV, vakbond BOA ACP, Justitievakbond Juvox, Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), Koninklijke Vereniging van Reserve Officieren (KVNRO), Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën (NCF), Nederlandse Officieren Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak  (NVvR), Professionele Politieplatform Equipe (voorheen VMHP) en Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM).

Deze vakorganisaties organiseren vakmensen op een veelheid aan disciplines en specialiteiten in het veiligheidsdomein. Vakmensen die werken met hart voor de publieke zaak, integer zijn en kennis van zaken hebben. Zij vormen de ‘frontlinie’ die de veiligheid van onze samenleving dag in, dag uit daadwerkelijk bewaakt en verdedigt. Ze staan voor de veiligheid en hebben een goed beeld wat daarvoor nodig is. In de Coalitie voor Veiligheid ontsluiten en bundelen de kennis en kunde vanuit onze   achterbannen.We kijken over sectoren en schotten heen, maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.
Als Coalitie voor Veiligheid lieten voor het eerst van ons horen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. We riepen daar met een persconferentie en veiligheidsagenda op tot investeringen, samenwerking en visie op het gebied van veiligheid. Sindsdien zetten wij met grote regelmaat onderwerpen op de politieke agenda. We drongen aan op modernisering van de veiligheidssector,
we wezen als eerst op naderende personeelstekorten die sectorbreed de veiligheid onder druk zetten – en deden vernieuwende suggesties om die tekorten tegen te gaan. We lieten zien dat Europese aanbestedingsregels funest zijn voor de veiligheid. We gingen pal staan voor het veilig kunnen
melden van misstanden in onze sector en we toonden de veiligheidsrisico’s van de Brexit voor onder meer douane, kustwacht, koninklijke marechaussee en politie. Kort voor de jaarwisseling 2019-2020 gaven we blijk van de teleurstelling die bij politie en andere hulpverleners wordt gevoeld over het
uitblijven van een vuurwerkverbod. Tot slot noemen wij graag de baanbrekende aanzet tot gezamenlijke werving in de veiligheidssector,
waar wij ons intensief voor inzetten. Wij hechten eraan de ‘ieder voor zich’-mentaliteit te doorbreken. Als vakorganisatie en veiligheidsprofessionals kennen wij immers de kracht die uitgaat van eendracht. Want wij voelen ons betrokken bij onze burgers maar zeker ook bij de problemen en uitdagingen van onze collega’s in de veiligheidssectoren. Wij doorbreken dan ook zowel in samenstelling, werkwijze maar ook in denken en doen de gangbare samenwerkingsverbanden in het maatschappelijk  middenveld. Onze Coalitie voor Veiligheid is daarmee een aanvulling op  bijvoorbeeld de vakcentrales die we in Nederland kennen. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met als gezamenlijk doel het borgen van de veiligheid in Nederland.
Uiteraard zijn wij graag tot een nadere toelichting of kennismaking bereid. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende via bestuur@acp.nl.

Met vriendelijke groet,
Coalitie voor Veiligheid
Gerrit van de Kamp
Voorzitter