Defensie kiest voor een semicollectieve Anw-hiaatverzekering bij Loyal

Per 1 mei 2018 eindigt de Anw-compensatieregeling zoals die na 1 januari 2018 tot 1 mei 2018 als overgangsmaatregel nog is voortgezet door ABP. Dat betekent dat bij overlijden van de ABP verzekerde vanaf 1 mei 2018 de partner die niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering van de, nu ook geen Anw-compensatie van het ABP meer krijgt. Defensie biedt nu dus een alternatief voor het vervallen van deze Anw-compensatie.

Waarom deze verzekering

Bij het laten vervallen van deze regeling uit het ABP-pensioenreglement voor de hele overheid is afgesproken dat er per sector kan worden afgesproken dat er een Anw-hiaatverzekering voor in de plaats kan komen. Voor sommige ambtenaren in bepaalde situaties kan het vervallen van de Anw-compensatie leiden tot een moeilijke financiële situatie. In de sector Defensie hebben sociale partners afgesproken defensiemedewerkers de mogelijkheid te geven mee te doen aan een zgn. semicollectieve Anw-hiaatverzekering, af te sluiten bij de verzekeraar Loyalis. Het gaat dan om actieve werknemers, militairen én burgermedewerkers en om militairen b.d. in de UKW-periode. Het gaat dus om een keuze, u bent niet verplicht om mee te doen.

Waarom Loyalis

Sociale partners kwamen tot de keuze Loyalis omdat de verzekering bij tijdige aanmelding geen medisch acceptatietraject kent, omdat er geen uitsluitingsbepalingen over oorlogsrisico en molest bestaan en omdat de uitkering altijd doorloopt tot op de in de toekomst geldende AOW-gerechtigde leeftijd. Er geldt geen uitsluiting als een burger wordt uitgezonden als militair en er geldt ook geen Carenz periode waarin uitbetaling wordt uitgesloten als de defensiemedewerker bijv. binnen een jaar na afsluiten verzekering komt te overlijden. Bovendien worden de militairen met UKW onder dezelfde voorwaarden meegenomen.

De individuele verzekering

Het bleek niet mogelijk om deze semicollectieve Anw-hiaatverzekering ook aan te bieden aan gepensioneerden en aan ex-defensiemedewerkers met een defensie uitkering vanwege het ontbreken van een actuele relatie met de werkgever Defensie (uitgezonderd de UKW-ers). Deze mensen zijn aangewezen op een individuele Anw-hiaatverzekering die ook bij Loyalis kan worden afgesloten.

Wel of niet verzekeren

Wel of niet verzekeren van het eventuele Anw-hiaat hangt af van ieders persoonlijke wensen en omstandigheden. Misschien bent u al voldoende verzekerd en/of heeft u geen aanvullende financiële verzekering nodig. Het is onmogelijk een eensluidend advies te geven omdat dit afhankelijk is van uw individuele omstandigheden. Voor de oudere en voor de gepensioneerde defensiemedewerker met (veel) dienstjaren voor 1996 bestaat er de zgn. Anw-aanvulling. Dit is een aanvulling op het nabestaandenpensioen die tot uitkering komt zo gauw de Anw-compensatie komt te vervallen, dus vanaf 1 mei 2018. Die Anw-aanvulling is er voor zowel de burger als de militair.

GOV|MHB

Een aantal elementen waren voor GOV|MHB van belang. Allereerst is het voor ons het uitgangspunt geweest om bij een vervangend product uit te gaan van een verplicht collectief karakter van de regeling. Enerzijds omdat hierdoor de premie die de werkgever dient te betalen aanzienlijk lager is als een vrijwillige semicollectieve regeling. Anderzijds vanwege de hoeveelheid en complexiteit van factoren die voor de het defensiepersoneel van belang zijn om te bepalen of een vervagend product voor de ANW-compensatie benodigd is. In plaats van te moeten oordelen of een dergelijke verzekering nu of in de toekomst benodigd is zou een verplicht collectief product naar inzicht van de GOV|MHB een beter alternatief zijn geweest. En anders op z’n minst een aantal overgangsjaren waar een verplicht product geldt, zodat de deelnemer de tijd heeft om zich voor te bereiden op de vrijwillige regeling. De solidariteit die daarmee voor een lage premie gegarandeerd is prevaleert boven het feit dat niet iedereen gebruik mag of kan maken van de uitkering die voortvloeit uit het vervangende product. Deze solidariteit is ook in de huidige ANW-compensatie het geval.

Het tweede element betreft de structurele vrijval van het werkgeversdeel van de premie. Defensie heeft dit niet in het vervangende product willen verwerken, maar stelde voor om de vrijval te betrekken bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Wij zouden graag zien dat de vrijval direct ten goede komt aan de salarisontwikkeling van de militairen. Dit zal wat deze vrijval betreft dan ook ons standpunt worden in het overleg over de arbeidsvoorwaarden.

Het voorstel van Defensie is dus vanwege het vrijwillige karakter en de bestemming van de premievrijval niet hetgeen wij ons als vervangend product hadden voorgeteld. De huidige regeling is echter na verlenging tot 1 mei 2018 van kracht. Daarom is het in ons aller belang, vooral die van het defensiepersoneel, om spoedig een vervangend product te verkrijgen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de GOV|MHB heeft ingestemd met het voorstel.

Hoe kan ik me verzekeren?

Defensie komt op het Intranet met informatie. Later ontvangen de actieve defensiemedewerkers alle informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering via een e-mail. De voormalig defensiemedewerkers worden hierover per brief geïnformeerd.