Vanochtend verscheen op intranet vanuit de werkgever een Q&A (vraag en antwoord) over het ‘Stilleggen onderhandelingen arbeidsvoorwaarden’. De Minister geeft daarin haar beeld van de feiten en werkelijkheid weer.

Laat je geen zand in de ogen strooien! Kom naar de voorlichtingen van de bonden. Komende week in Gilze, Oirschot en Leeuwarden. In de periode daarna zullen we nog meer defensielocaties aandoen.

Dinsdag 14 februari 2017, Oirschot
Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Filmzaal
Aanvang 10.00 uur

Woensdag 15 februari 2017, Leeuwarden
Vliegbasis Leeuwarden, Multifunctionele ruimte
LET OP aanvang 13.00 uur

Donderdag 16 februari 2017, Gilze-Rijen
Vliegbasis Gilze Rijen, Hangar 342 C
Aanvang 10.00 uur

De hele Q&A:

Bron: Intranet Defensie 10-02-2017

Vanaf intranet Defensie:

Veelgestelde vragen over stilleggen onderhandelingen arbeidsvoorwaarden
10 februari 2017 | 10:02
De onderhandelingen tussen bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord staakten vorige week. De belangrijkste vragen die binnenkwamen zijn beantwoord in de bijgevoegde veelgestelde vragen.

Defensie wil komen tot afspraken, voor alle groepen personeel, jong en oud, burgerpersoneel en militair. Dat betekent een goede verdeling van de beschikbare financiële ruimte over alle onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden.

Het gaat daarbij niet alleen om loonsverhoging nu, maar ook om het bieden van toekomstperspectief. Denk hierbij aan betere doorstroom als gevolg van het bieden van opleidingsbudget voor de carrière binnen of na Defensie. Dat is belangrijk, maar kost ook veel geld.

Daarnaast wil Defensie ook collega’s die al lang bij Defensie hebben gewerkt, beschermen tegen de effecten van de steeds verder opschuivende pensioengrens, met een goede overgangsregeling. Ook dat kost geld.

Defensie wil daarom zo snel mogelijk weer aan tafel, daar blijven onze inspanningen dan ook opgericht.
Vragen en antwoorden

1. Waarom ligt het overleg over arbeidsvoorwaarden stil?

Op een aantal belangrijke thema’s kon geen balans worden gevonden tussen de wensen van de Centrales van Overheidspersoneel en de mogelijkheden en/of wensen van Defensie. Het ging hier niet alleen om loonontwikkeling, maar om een evenwichtig totaalpakket van maatregelen.

2. Wat waren de belangrijkste thema’s en onderwerpen (waarop de standpunten te ver uit elkaar lagen)?

Defensie wil een pakket van maatregelen voor een op de toekomst toegesneden personeelsbeleid. De hoofdthema’s hierbij zijn de doorontwikkeling van het FPS, de nieuwe diensteinderegeling,
aanpassing van het pensioenstelsel en het bezoldigingsstelsel, en loonontwikkeling. Het loonbod was  een belangrijk breekpunt. Maar ook bij de concrete invulling van de andere hoofdthema’s kon geen overeenstemming worden bereikt, in het bijzonder als het gaat om overgangsbeleid bij de nieuwe
diensteinderegeling en de invoering van een employability-aanspraak  opleidingsbudget) binnen het FPS.

De afspraken die daarover gemaakt worden, hangen met elkaar samen. Een overgangsbeleid bij de nieuwe diensteinderegeling zorgt ervoor dat bepaalde groepen personeel minder lang door moeten werken, waardoor we tevens weer ruimte creëren voor doorstroom van militairen die bij Defensie blijven. De doorontwikkeling van het FPS, in het bijzonder de invoering van een  mployabilityaanspraak (opleidingsbudget), leidt ertoe dat er meer ondersteuning en middelen zijn voor militairen die een tweede carrière na een loopbaan bij Defensie starten. Bron: Intranet Defensie 10-02-2017

3. Welke effecten heeft het stil leggen van het overleg over arbeidsvoorwaarden?

Het stil leggen van het overleg heeft grote consequenties. Ten eerste betekent dit dat de bonden en Defensie niet kunnen komen tot afspraken over de doorontwikkeling van het FPS, een nieuwe diensteinderegeling en een toekomstbestendig pensioenstelsel en bezoldigingsstelsel. Ten tweede betekent dit dat alle formele overleggen en werkgroepen met de bonden niet door gaan. Daarmee dreigen ook reorganisaties vertraging op te lopen. Wanneer een reorganisatie zich in de implementatiefase bevindt, gaan de begeleidingscommissies Personele Implementatie (BCO) wel door.

4. Hoe lang gaat dit duren?

Het is niet duidelijk hoe lang het arbeidsvoorwaardenoverleg stil komt te liggen. Een akkoord over de arbeidsvoorwaarden is in ieders belang. Defensie wil daarom graag zo snel mogelijk weer de onderhandelingen hervatten. Daar blijven onze inspanningen dan ook op gericht.

5. Waarom kan Defensie niet tegemoet komen aan de looneis van de bonden?

Een arbeidsvoorwaardenakkoord gaat over meer dan een salarisverhoging. Defensie wil komen tot een toekomstbestendig en integraal pakket, met maatregelen en afspraken voor alle groepen personeel, jong en oud, hoge en lage rangen, burgers en militairen. Dat kost geld. De financiële kaders beperken de mogelijkheden om aan alle wensen van de bonden en van Defensie tegemoet te komen. Dat betekent dat keuzes moeten worden gemaakt om binnen de beschikbare financiële ruimte over alle onderwerpen afspraken te kunnen maken. De gewenste looneis van de bonden overstijgt de financiële ruimte, rekening houdend met het totale pakket aan onderwerpen waar in het arbeidsvoorwaardenoverleg over werd gesproken. De wens van de centrales over een ruimer overgangsbeleid in de nieuwe diensteinderegeling is een voorbeeld van een wens die ertoe leidt dat er minder geld beschikbaar is voor een loonbod.

6. De bonden geven aan dat Defensie haar medewerkers in de kou laat staan. Hoe kijkt u hier als werkgever tegen aan?

Defensie betreurt, net als de bonden, dat het arbeidsvoorwaardenoverleg stil is komen te liggen. Dat is niet in het belang van onze medewerkers. De inspanningen van Defensie zijn er dan ook op gericht om zo snel mogelijk alsnog te komen tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.

7. Blijft het AOW-gat nu bestaan?

Het AOW-gat is volledig gedicht. Het gemis aan AOW wordt immers door Defensie 100% netto gecompenseerd door middel van een tegemoetkoming. Wel kan er nog sprake zijn van een inkomensval, omdat over het aanvullend pensioen tot aan de AOW-leeftijd AOW-premies moeten worden betaald.
Defensie heeft daarom besloten tot een aanvullende compensatie die ervoor zorgt dat het netto inkomen gedurende de periode van het AOW-gat in ieder geval nooit minder dan 90 procent bedraagt van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest. Voor meer informatie over de AOW-gat compensatie zie de berichtgeving op intranet[1]. Bron: Intranet Defensie 10-02-2017

In de nieuwe diensteinderegeling is geen sprake meer van een AOW-gat omdat daarin de pensioenen AOW-leeftijd gelijk worden getrokken.
8. Waarom is mijn netto inkomen met ingang van januari gedaald?

Het ABP heeft in 2017 de pensioenpremies verhoogd. De reden hiervoor is de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Militairen hebben een eindloonstelsel. Door dit eindloonstelsel stijgt de pensioenpremie harder dan voor burgers. Daarnaast zijn voor het (voorlopig) in stand houden van de eindloonregeling in 2004 afspraken gemaakt met de bonden over
de premieverdeling tussen werkgever en werknemer. Deze afspraken houden in dat bij een premiewijziging voor het militaire ouderdomspensioen, het werkgeversdeel niet méér kan stijgen dan voor burgermedewerkers van defensie. Deze afspraak zorgt er nu voor dat de militair te maken krijgt met een opslag van de pensioenpremie van 2,6 procent. Dit kan leiden tot een netto inkomensachteruitgang voor militairen van, afhankelijk van het inkomen, ongeveer 10 euro tot 120 euro per maand.

De daling van het netto inkomen met ingang van januari heeft ertoe geleid dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg de nadruk extra is komen te liggen op het onderwerp inkomensontwikkeling.

9. Waarom compenseert Defensie niet voor de gestegen pensioenpremie?

De verhouding tussen werknemer en werkgever van het betalen van de pensioenpremie is een (bestaande) afspraak tussen bonden en Defensie. Het inzetten van het beschikbare geld voor compensatie van de gestegen pensioenpremie betekent dat er minder beschikbaar is voor andere
onderwerpen, zoals overgangsbeleid, meer loon of het creëren van loopbaanperspectief. Het compenseren voor de gestegen pensioenpremie zou een onevenredige verdeling van financiële middelen over verschillende groepen personeel tot gevolg hebben.

10. Wat betekent dit voor de afspraken die gemaakt zijn in het deelakkoord in 2015?
In het eerste deelakkoord is de inhoud en richting bepaald om te komen tot een integraal arbeidsvoorwaardenpakket. De in het eerste deelakkoord geformuleerde vervolgstappen zijn (nog) niet geconcretiseerd omdat het arbeidsvoorwaardenoverleg stil is komen te liggen. Defensie hoopt hier in overleg met de bonden alsnog invulling aan te geven.

11. Door de omvang van het FPS fase 3 bestand worden mijn loopbaanmogelijkheden beïnvloed. Wat doet u hieraan?

Met de doorontwikkeling van het FPS is onder andere beoogd om de militair, meer dan voorheen, de regie te geven over zijn eigen loopbaan, de  mogelijkheden om te investeren in de talentontwikkeling te vergroten en om, waar mogelijk, de overstap naar een baan buiten Defensie te ondersteunen.