"Voorzitter NOV Ruud Vermeulen"

Het nieuwe personeels- en beloningsmodel!

Als ik de signalen goed beluister dan is het tekort aan personeel de belangrijkste tekortkoming bij Defensie. Wij zijn al jaren niet in staat om onze organisatie te vullen en gevuld te houden. Naar mijn mening gaan wij de komende tijd eindelijk toekomen aan de essentie van het oplossen van dit probleem namelijk het Personeels- en beloningsmodel. Eindelijk!!!

 

In hoofdlijnen liggen aan deze ondervulling een drietal oorzaken ten grondslag.

Allereerst het probleem om te voorzien in een goed oefenprogramma’s, missies, inzetbaar materieel en oefenmiddelen. Dit probleem ligt deels bij de CDS en deels bij de DGB.

Het tweede en derde probleem betreft het personeels- en beloningsmodel. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de HDP en de bonden. En ik noem beide modellen in samenhang, omdat ze in mijn ogen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Daar waar bijzondere eisen aan het personeel worden gesteld in het personeelsmodel, zoals b.v. de eisen uit de Bijzondere Positie, dan moet dit gecompenseerd worden in een beloningsmodel. Het beloningsmodel ondersteunt het Personeelsmodel.

 

Dat brengt mij tot mijn eigenlijke boodschap.

Er zijn op dit moment twee modellen, één van de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV) en één van de HDP. Ik zal deze modellen als volgt typeren, zonder ze te kwalificeren.

Het model van de GOV is gestoeld op uitgangspunten zoals kennis en ervaring met de defensieorganisatie, het geloof in eigen kunnen/eigen wervingskracht.

Het model van de HDP heeft o.a. als uitgangspunten een onderzoek naar de toekomstige arbeidsmarkt en een brede inventarisatie van moderne civiele ontwikkelingen op personeelsgebied. Verschillende aanvliegroutes dus. In de diverse modellen worden maatregelen voorgesteld hoe je je doel, het vullen van eenheden en staven met goed, goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel, kunt bereiken.

 

Maar de vraag, de systeemvraag, is of je als je de in de modellen voorgestelde maatregelen inlaadt in een systeem en hierin mede de noodzakelijke (mogelijke) randvoorwaarden op het gebied van arbeidsmarkt, wervings-, keurings-, opleidings- en trainingsorganisatie in beschouwing neemt, verwachten wij dan dat onze organisatie gevuld wordt met het benodigde personeel. Gaat het werken en waarom wel of niet. Dat is de echte hamvraag. Hier moeten HDP en bonden eerst antwoord op geven. Dit moet goed doordacht worden.

Verwachten wij dat het niet gaat werken, de organisatie dus niet gevuld gaat worden, dan moeten wij terug naar de tekentafel.

 

Daarna zullen de diverse maatregelen gewogen moeten worden op hun impact voor het personeel, de organisatie en of de beloning.  En als de impact te groot is op één van deze factoren dan zullen vervangende maatregelen moeten worden ontwikkeld. Hier zijn dan niet alleen bonden of de HDP aan zet, maar de CDS en de DGB maar ook bijv. het ministerie van Financiën en van VWS.

 

Het wordt een interessante tijd, maar wij komen nu in mijn gevoelen tot de essentie van de probleemstelling. Welke maatregelen moeten wij nemen om onze eenheden te vullen met goed, goed opgeleid (getraind en geoefend) en goed gemotiveerd personeel tegen uitlegbare kosten?