Het antwoord is: NEE!

Appreciatie naar aanleiding van afwijzing onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden
Een overgrote meerderheid van de NOV-leden die in grote getalen hun stem hebben laten gelden zijn tegen het voorliggend resultaat. Ze zijn niet alleen tegen het resultaat maar zij maken zich ook grote zorgen over de gevolgen die dit resultaat heeft op de irreguliere uitstroom van officieren, het wantrouwen richting de werkgever en dus de toekomst van Defensie.

Zij verzetten zich met name tegen het te verwachten onrechtvaardige pensioenverlies voor het zittende personeel. Ook  geven zij aan dat er van hen wordt verwacht dat zij een blanco cheque moeten ondertekenen. Een blanco cheque  omdat de verzachtende maatregel en het nieuwe loongebouw nog niet bekend zijn. Zij zien bij de maatmensprognoses dat hun pensioenperspectief aanzienlijk lager uitpakt ten opzichte van het eindloonstelsel maar zien niet en hebben er ook geen vertrouwen in hoe Defensie dit denkt te gaan verzachten dan wel via een nieuw loongebouw denkt te gaan compenseren. Maar ook het loonbod  en de ophoging van de toelages wordt als onvoldoende ervaren op grond van de  gewekte verwachtingen in de Defensienota. Perspectief ontbreekt.

Het feit dat men er weinig vertrouwen in heeft dat de werkgever dit daadwerkelijk gaat oppakken heeft veel leden doen besluiten het resultaat af te wijzen. Niet alleen af te wijzen maar ook tussentijds, via de GOV|MHB, een brandbrief naar de minister te sturen. De opstellers van deze brandbrief zullen op 12 oktober as. tijdens een koffieafspraak de brandbrief, die door ruim 1900 officieren is ondertekend, aan de minister en staatssecretaris aanbieden.

Pensioenen

Onze leden begrijpen niet dat Defensie de afspraak dat het nieuwe pensioenstelsel zou worden ingevoerd in gezamenlijkheid met een nieuw loongebouw niet is nagekomen. Defensie heeft sinds 2006 kunnen nadenken over een nieuw loongebouw en- toelagesystematiek. Men wist immers dat de externe druk op het eindloonstelsel groot was en dat dit eindig was. Regeren is vooruitzien maar dit is helaas niet van toepassing bij Defensie.

Loonbod

De leden van de NOV constateren dat het loonbod grosso modo ten opzichte van het Rijk en Politie gelijk is maar als men het doorrekent achterblijft bij de andere sectoren. Men ziet dan ook geen inhaalslag maar men constateert dat Defensie op 1 juli 2020 als laatste over de financiële eindstreep komt. Daarnaast is tijdens de rondgang gebleken dat er over het algemeen niet veel draagvlak is voor het vullen van de 13e  maand.

Toelages

Naast het feit dat de officieren zich grote zorgen maken over hun pensioen geven zij ook aan dat zij de ophoging van de toelages en TOD niet als een eerste stap zien. Defensie heeft jarenlang voor ‘een dubbeltje op de eerste rang gezeten’ en het defensiepersoneel wil als eerste stap minimaal een kwartje krijgen. Voor onze leden is de stap ‘by far’niet groot genoeg

De NOV maakt zich net als haar leden grote zorgen over de gevolgen van dit resultaat. Defensie zal in onze ogen samen met de bonden snel actie moeten ondernemen om de onrust bij het personeel in te dammen en de negatieve energie om te zetten in positieve acties. Doen wij dit niet dan kijkt de NOV met grote zorgen naar de volgende personele rapportage waarin waarschijnlijk geconstateerd gaat worden dat de irreguliere uitstroom nog zorgelijker is geworden met alle gevolgen van dien op de operationele inzet onze corebusiness en de werkdruk van het personeel.

Perspectief bieden, luisteren naar het personeel en zichtbaar en voelbaar inhoud geven aan de Defensienota dat zal de relatie met het personeel herstellen. Dit resultaat doet dat niet!

Lees nog meer op onze prodef-site