GOV|MHB-ledenraadpleging nieuwe ABP pensioenregeling

Onlangs hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de nieuwe ABP-pensioenregeling bij overheid en onderwijs, en in het kielzog ook de onderhandelaars bij defensie over de nieuwe militaire regeling. Het bestuur benadert u met een stemoproep over deze afspraken. 

Belangrijk: Deze stemoproep gebeurt aan alle leden van de NOV middels een nieuwsbrief. Heeft u deze niet ontvangen, of is deze in de spam-box beland, stuur dan een mail naar info@nederlandseofficierenvereniging.nl o.v.v. Ledenraadpleging ABP-pensioen . Dan ontvangt u een nieuwe link naar de raadpleging.

 

Stemprocedure

In dit document vindt u een omschrijving van de stemprocedure. Uw oordeel wordt gevraagd over de uitwerking van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in de ABP-pensioenregeling. Het gaat dus niet om de wet zelf. Die bevoegdheid ligt bij de wetgever. In een bijgevoegd document vindt u een uitleg van de belangrijkste zaken waarover uw mening wordt gevraagd.

Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan 

Uw stem betreft één stem over de structurele nieuwe regeling neergelegd in het Hoofdlijnenresultaat én de afspraken in het Transitieplan over hoe we van de huidige regeling met één grote algemene pensioenpot terecht komen in de nieuwe pensioenregeling met individuele pensioenpotten. Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan sluiten op elkaar aan en vormen een twee-eenheid.

 

Afspraken specifiek voor militairen

Zowel in het Hoofdlijnenresultaat als in het Transitieplan zijn vanwege de bijzondere (pensioen-) positie, specifieke afspraken gemaakt voor militairen die afwijken van de algemene regeling. Bij dat laatste gaat het natuurlijk vooral om de nu nog begrotingsgedekte pensioenrechten verworven voor 1 juni 2001, met de zogenoemde Niet Korten Bepaling.

 

Wie stemt waarover?

De GOVMHB kent zowel leden-burgermedewerkers als leden-militairen. Alle leden stemmen met één stem over het geheel aan afspraken in de beide documenten, dus over het algemene en het militaire deel.

 

Oordeel bestuur GOVMHB

Het is een complex en langdurig proces geweest om tot dit resultaat te komen. We zijn ervan overtuigd dat we het optimale voor onze leden (officieren) uit de onderhandelingen hebben weten te halen en dat er een goed voorstel voorligt. Daarom bieden wij u het resultaat met een positief stemadvies aan.

Wilt u alles voor dat u stemt nog een keertje op een rij gezet hebben, dan vindt u hoer onder  een uitgebreide uitleg.

Uitleg GOV|MHB-ledenraadpleging nieuwe ABP pensioenregeling

Onlangs hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de nieuwe ABP-pensioenregeling bij overheid en onderwijs, en in het kielzog ook de onderhandelaars bij defensie over de nieuwe militaire regeling. Het bestuur benadert u met een stemoproep over deze afspraken. Onderstaand vindt u in het kort een uitleg van de belangrijkste zaken waarover uw mening wordt gevraagd. 

Wet Toekomst Pensioenen

Op 1 juni 2023 trad de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Dat betekent dat de huidige ABP pensioenregeling die geldt voor werknemers in overheid en onderwijs op de schop moet en binnen deze nieuwe wettelijke (rand)voorwaarden moet gaan passen. Voor de militaire pensioenregeling geldt hetzelfde, ook die moet worden aangepast. De nieuwe regeling gaat per 1 januari 2027 in werking treden. Er is nog veel tijd nodig voor de aanpassing van administratieve processen en informatiesystemen.

 

Hoofdlijnenresultaat en Transitieplan 

Voor de duidelijkheid. Uw stem is niet een beoordeling van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Die macht ligt bij de wetgever. Over de nieuwe wet is beslist in Tweede en Eerste Kamer en deze geldt voor sociale partners als verplichtende randvoorwaarde. Uw stem betreft de uitwerking van WTP-regels die sociale partners hebben bereikt in het zogenoemde Hoofdlijnenresultaat en het Transitieplan. Het Hoofdlijnenresultaat beschrijft de afspraken die vakbonden en werkgevers samen met het ABP hebben gemaakt over de nieuwe structurele regeling. Het Transitieplan beschrijft de afspraken die deze partijen hebben gemaakt over hoe van het huidige naar het nieuwe systeem te komen.

 

Afspraken specifiek voor militairen

Onder de huidige Pensioenwet bestaat een ABP pensioenregeling die geldt voor alle werknemers bij overheid en onderwijs, met afwijkende specifieke afspraken voor militaire ambtenaren werkzaam bij defensie. Onder de nieuwe WTP zal dat niet anders zijn. Tussen de militaire vakbonden en defensie hebben onderhandelingen plaats gevonden over hoe deze specifieke afspraken voor militairen er uit zullen zien in de nieuwe structurele regeling, en hoe de huidige militaire pensioenrechten worden overgezet naar het nieuwe systeem. Bij dat laatste gaat het natuurlijk vooral om de nu nog begrotingsgedekte pensioenrechten verworven voor 1 juni 2001, met als uitgangspunt de bijbehorende Niet Korten Bepaling.

 

Afspraken Hoofdlijnenresultaat

De nieuwe pensioenregeling steekt behoorlijk anders in elkaar dan de huidige.

 1. In het huidige systeem betaalt u als deelnemer ieder jaar een premie waarmee een stukje pensioen wordt ingekocht/opgebouwd dat vanaf pensioendatum levenslang wordt genoten. In het nieuwe systeem gaat u een premie betalen waarmee een pensioenkapitaal wordt opgebouwd waarvan op pensioendatum een pensioen wordt aangekocht dat levenslang wordt genoten.
 2. In het huidige systeem wordt uw premie opgenomen in de grote algemene pot en wordt gebruikt om levenslange pensioenen van alle deelnemers te financieren. Daarbij vindt overdracht van kapitaal plaats. In het nieuwe systeem wordt uw premie gestort in uw individuele pensioenpot van waaruit uw individuele pensioen wordt gefinancierd. Daarbij vindt minder overdracht van kapitaal plaats.
 3. In het huidige systeem is korting van uw pensioen een kwestie van alleen in uiterste noodzaak. In het nieuwe systeem krijgt u een variabel pensioen dat mee vibreert met de stand van de financiële markten. Dat wil zeggen dat stijgingen en kortingen van uw pensioen expliciet onderdeel vormen van het nieuwe contract.
 4. In het huidige systeem worden beleggingsrendementen uniform toebedeeld aan alle deelnemers. Het nieuwe systeem is gebaseerd op life-cycle beleggen, d.w.z. dat naar mate de leeftijd van de deelnemer stijgt er steeds risicomijdender wordt belegd. Jonge deelnemers lopen het grootste risico en kunnen grote positieve en negatieve rendementen in hun pensioenkapitaal te verwerken krijgen. Voor oudere deelnemers wordt steeds meer getracht de (toekomstige) pensioenuitkering zeker te stellen.
 5. Op dit moment kennen de militairen een eigen pensioenreglement naast het reglement dat geldt voor alle andere werknemers die pensioen opbouwen bij het ABP. In het nieuwe systeem gaat de militaire pensioenregeling op in die algemene regeling en volgt daarmee de bijbehorende regels. Daar waar vanwege de bijzondere militaire positie de militaire pensioenen afwijken van die van de andere ABP werknemers, geldt een aantal specifieke afspraken over samenstelling en hoogte van het militaire ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen / wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. De zeggenschap over die uitzonderingen ligt bij sociale partners bij defensie.

 

Afspraken Transitieplan

 1. Sociale partners bij ABP hebben besloten om de reeds opgebouwde pensioenrechten ’in te varen’ onder de regels van de nieuwe WTP. Sociale partners bij defensie hebben hetzelfde besluit genomen. Dat betekent dat alle actieve, postactieve en gepensioneerde militairen een eigen pensioenpot krijgen. Ook de militaire begrotingsgedekte pensioenen verworven vóór 1 juni 2001 worden ingevaren.
 2. De begrotingsgedekte militaire pensioenen worden bij invaren kapitaalgedekt. Het benodigde kapitaal wordt in één keer opgebracht en meegenomen in het nieuwe WTP-systeem. De hoogte van het benodigde kapitaal is afhankelijk van de dekkingsgraad op invaardatum. Mocht de dekkingsgraad op dat moment hoger liggen dan 101,5% (100% plus 1,5% voor de wettelijk verplichte reserves), dan komt er een kapitaalopslag corresponderend met die hogere dekkingsgraad. Op die manier worden de begrotingsgedekte pensioenen gelijk getrokken met de reeds kapitaalgedekte pensioenen van de overige deelnemers. Mocht het benodigde kapitaal niet in één keer op tafel komen, dan worden de begrotingsgedekte pensioenen niet ingevaren.
 3. In het nieuwe kapitaalgedekte WTP-systeem vervalt de Niet Korten Bepaling. Sociale partners bij defensie laten dat gepaard gaan met twee tegemoetkomingen:
 • Een tegemoetkoming op het moment van invaren bij een dekkingsgraad lager dan 101,5%. De begrotingsgedekte militaire pensioenen worden niet gekort. De inkoop kapitaalsom is altijd minimaal corresponderend met een dekkingsgraad van 101,5%.
 • Een tegemoetkoming voor de kans op verlaging na het invaarmoment in het nieuwe stelsel. Tot een dekkingsgraad van 110% wordt bij het invaren een compensatie betaald van 1% van de actuariële waarde van het individuele begrotingsgedekte pensioen. Dat geldt voor actieve, postactieve en gepensioneerde militairen. De compensatie vervalt vanaf 110% en hoger omdat in dat geval het kortingsgevaar klein wordt geacht en omdat vanaf die dekkingsgraad bij het invaren reeds compensaties worden toegekend voor o.a. de indexatieachterstand.
 1. Voor ex-militairen die na 1 juni 2001 een aanstelling als burgerambtenaar kregen bij een werkgever aangesloten bij het ABP, is bij die overstap hun militaire pensioen omgezet naar de pensioenregeling voor burgerambtenaren. Het gevolg was dat de Niet Korten Bepaling over hun begrotingsgedekte pensioen verviel. Sociale partners bij defensie hebben afgesproken dat deze groep actieve, postactieve en gepensioneerde ex-militairen voor wat betreft hun begrotingsgedekte pensioendeel dezelfde tegemoetkomingen krijgen als de (ex)-militairen bedoeld onder punt 3.
 2. De regels van de WTP gelden ook voor de pensioenen van reservisten. Sociale partners bij defensie hebben gesproken over militaire reservisten en afgesproken dat hun positie in het licht van de WTP nader onderzoek en waarschijnlijk ‘eigen’ afspraken behoeft. Dit onderzoek zal starten in het najaar 2024.