"(Inclusief videosamenvatting)"

'Oude of nieuwe schoenen' Roadshow NOV

Afgelopen weken heeft de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) een roadshow Employability onder de titel ‘Oude schoenen, nieuwe schoenen’, uitgevoerd. Hierbij werden resp. Oirschot, Gilze Rijen, Utrecht, Havelte, Leeuwarden en Apeldoorn aangedaan. Het centrale thema van deze bijeenkomsten vormde de keuze tussen de Oude diensteinde regeling (ODER) en de Nieuwe diensteinde regeling (NDER). De NOV liet zich bijstaan door de HSGO GOV|MHB, Niels van Woensel vertegenwoordigers van het project Employability i.c. Monsterboard, NCOI, Eelloo, Leeuwendaal en EVC Nederland en namens het CLAS, kapitein Toine Vosters.


De opkomst, totaal ruim over de 1500 militairen, getuigt dat er grote behoefte is aan informatie over de gevolgen van de diverse keuzemogelijkheden. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat er bij sommigen ronduit sprake van keuzestress is. En niet zonder reden, nu een besluit nemen over iets wat bij sommigen nog meer dan 10 jaar in de toekomst ligt is nogal iets.

Dat besluit moet genomen worden voor 1 januari 2019. Dat is nog even, toch heeft de NOV er voor gekozen om in het voorjaar van 2018 haar eerste serie roadshows te houden. Er heerst namelijk nogal wat onzekerheid over de gevolgen van de diverse keuzemogelijkheden. Er zijn ook nog vele zaken die niet duidelijk zijn: rekenmodellen die op zich kloppen,  maar vaak op individueel niveau stevig afwijken. Ook de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, de premies en het nieuw af te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord, maken het allemaal niet duidelijker. Een deel van die onduidelijkheid heeft de NOV proberen weg te halen.

Niels van Woensel heeft in zijn betoog uitgelegd wat de gevolgen zijn op het pensioen als men kiest voor de NDER. Eigenlijk komt het erop neer dat de stijging van het pensioen bij deze keuze, voor een belangrijk deel verklaard kan worden door het gegeven dat de periode waarover het pensioen wordt uitgekeerd, korter is. Hierbij is het goed zich te realiseren dat de pensioenleeftijd vastgesteld wordt op AOW minus 5 jaar. Alleen die AOW-leeftijd verandert komende jaren, iets wat veroorzaakt wordt door de levensverwachting, maar ook door politieke ontwikkelingen. Naar mate de tijd tussen het keuzemoment van het besluit en de pensioenleeftijd groter is, is het moeilijker het verwachte moment dat het pensioen in gaat te voorspellen. Het rekenmodel van Defensie is op individueel niveau, zoals eerder vermeld nog niet zuiver genoeg, daarom heeft de minister toegezegd dat eenieder recht heeft op een individuele berekening voordat men tot een besluit moet komen. Vooruitlopend hierop verzorgt het CLAS een individuele berekening voor elke in aanmerking komende militair. De NOV zal er mede op toezien dat dit ook bij de andere krijgsmachtsdelen gebeurd. Toine Vorsters, een van de kapiteins die dit voor het CLAS gaat verzorgen legde, op de voor hem zo typische wijze uit, welke principes liggen onder de berekeningen van de financiële gevolgen van de keuzes eerder of later de dienst te verlaten.

Wat opviel was de onwetendheid over de mogelijkheden die er liggen om aansluitend aan het werkzame leven bij defensie nog actief te zijn op de civiele arbeidsmarkt. De keuze om langer door te werken bij Defensie is vaak gebaseerd op de (zekerheid op) financiële voordelen die dit inhoudt. Toch is het ook goed om in overweging te nemen dat de terugval in inkomsten door het kiezen voor de ODER, in ruime mate (over)gecompenseerd kan worden door nog actief te zijn op de civiele arbeidsmarkt. De hoogte van deze compensatie is in belangrijke mate afhankelijk van de individuele employability, de (regionale) arbeidsmarkt en de tijd die men heeft en neemt om die employability te optimaliseren. Hierbij moet men zich realiseren dat de employabilityaanspraken geldig zijn tot vijf jaar voor het tijdstip einde dienst.  Yves Feyen van Monsterboard en Suzanne Baas van EVC-Nederland hebben uitgelegd dat de arbeidsmarkt volledig aan het kantelen is en dat de vraag, ook naar oudere toetreders en zeker voor militairen stevig aan het aantrekken is, een trend die zich in de toekomst verder zal doorzetten. Zij stelden ook dat de NOV de optimalisatie van deze employability ondersteunt en verwezen hierbij naar de site.

Afsluitend vatte voorzitter NOV, Ruud Vermeulen de belangrijkste conclusies nog een keer samen en gaf als afsluitend advies nog geen besluit te nemen voordat u weet wat het persoonlijk voor u betekent.