"GOV|MHB"

Sector Overleg Defensie

Op 26 januari j.l. ontvingen de bonden bij defensie een uitnodiging van de staatssecretaris voor een Sector Overleg Defensie (SOD) op 8 februari. Deze uitnodiging is het uitvloeisel van de mondelinge uitnodiging van de minister in het SOD van 2 december 2021. De staatssecretaris nodigt de bonden uit om te komen praten over een arbeidsvoorwaardenakkoord en het verder moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, waaronder het loongebouw en het personeelssysteem. Voor dit laatste is er in het regeerakkoord €500 miljoen structureel per jaar vrijgemaakt. Daarnaast moeten de sociale partners naar onze mening tijd inruimen om de komende HR-transitie te bespreken. De GOV|MHB neemt deze uitnodiging graag aan en deelt de mening van de staatssecretaris dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van de sociale partners. Wij moeten samen komen tot overeenkomsten die de mensen bij defensie perspectief geven en die in grote mate bijdragen aan een goed gevulde krijgsmacht die operationeel gereed is. De GOV|MHB blijft in contact met de leden over de te volgen koers en informeert hen over de voortgang van het overleg.