Keuze voor het nieuwe pensioencontract!! Ja, maar nu nog niet!!!!

Keuze voor het nieuwe pensioencontract!!

Ja, maar nu nog niet!!!!

Het huidige pensioencontract wordt gedomineerd door een rekenrente van 0,3% en daarmee worden, zoals ik al vaker heb uitgelegd, de pensioenfondsen verplicht om grote financiële reserves aan te houden. Dit zou juist en reëel zijn als het rendement wat op de beurzen wordt gemaakt hieraan gelijk is. Echter de pensioenfondsen maken over de jaren heen een rendement van 7% en moeten voor hun verplichtingen rekenen met een rendement van 0,3%. Dat is de reden dat de vermogens van onze pensioenfondsen zo extreem zijn gegroeid. Door die lage rekenrente kan er niet geïndexeerd worden en dat drijft de pensioenpremie op. Bovendien moeten er hoge buffers worden aangehouden omdat men zekerheid van uitkering wil, alleen dat gaat met dit stelsel niet lukken. De vaststelling van de rekenrente en het Financieel Toetsingskader (FTK) met zijn systeem van buffers en dekkingsgraad dwingen ons nu om tot een andere systematiek over te gaan.

 

Het nieuwe systeem gaat uit van een projectierendement. Dit zal veel meer worden gekoppeld aan de behaalde rendementen. De uitkeringen zullen daardoor wel onderhevig zijn aan op de beurzen behaalde rendementen. Maar dat is nu eigenlijk ook al zo. De gepensioneerden weten als geen ander dat hun pensioenen al bijna 20% aan koopkracht heeft ingeleverd. In mijn ogen is het verschil in deze meer optisch dan feitelijk.

Een aantal constateringen.

 1. Het voorgestelde systeem, het Nieuwe Pensioencontract is inderdaad in mijn ogen het pensioencontract wat wij zouden moeten nastreven. Het biedt alle mogelijkheden om voor de komende 50 jaar, met de kennis van nu, ons pensioensysteem vorm te geven.
 2. Het projectierendement moet omschreven worden en uiteindelijk wettelijk worden vastgelegd. Wat is nu het daadwerkelijke verschil tussen de oude renteberekening van 0,3% in het huidige pensioencontract nu, versus de nieuwe systematiek? Dit is (nog) niet omschreven. De vraag is komt er een genuanceerde oude rekenrente of komen de rendementen echt centraal te staan? Van de methode van vaststellen van dit rendement is direct het indexatie perspectief van afhankelijk. Maar ook de hoogte van de pensioenpremies. Het vaststellen van compensaties etc. Hier ligt de basis van het nieuwe systeem. En dit is niet duidelijk, het is (nog) niet vastgelegd.
 3. De overheid wil de methode van berekening van de premies vervangen door een andere systematiek, het zogenaamde loslaten van de “Doorsneepremie”-berekening. Hierdoor gaan de deelnemers tussen de 35 en 55 jaar er 10% in pensioenresultaat op achteruit. Er worden mogelijkheden geschetst hoe e.e.a. kan worden opgelost. Nergens wordt aangegeven hoe dit gat van tussen de 60 en 100 miljard euro zal worden gedicht. Voor een vergelijking het afschaffen van de “doorsneepremie sytematiek” kost meer dan de Coronacrisis . Dat moet je wettelijk goed regelen. Dat is (nog) niet geregeld.
 4. De transitie moet helder zijn. Wanneer je een beeld hebt over 2026 dan kun je vervolgens gaan vaststellen hoe je hier gaat ingroeien. Het voorstel is nu dat het FTK en dus de rekenrente de bepalende factor voor deze periode blijft. De gevolgen hiervan zijn:
  1. Tot 2026 zal er geen indexatie plaatsvinden. De kans op kortingen zijn levensgroot. Conclusie: wij gaan waarschijnlijk een aantal jaren achtereen korten.
  2. De premievaststelling tot 2026 vindt eveneens plaats op basis van het huidige FTK? De premie zal door de toepassing van het huidige FTK de komende jaren gaan oplopen
  3. Het vermogen moet worden vastgesteld in 2026. Hoe groeit men toe naar de verdeling van het fondsvermogen over de generatie in 2026. Dat is (nog) niet geregeld.
  4. Er moeten maatmensen komen. Daarmee kunnen problemen in het systeem worden onderkend. Problemen die hieruit naar voren komen moeten vervolgens gecompenseerd worden. Er zijn (nog) geen maatmensen.

 

Mijn conclusie. Het nieuwe voorgestelde pensioencontract systeem biedt het gewenste perspectief. Echter de essentie onder het systeem, het projectierendement, maar ook de compensatie is (nog) niet vastgelegd. Bovendien is de transitie naar 2026 t.a.v. indexatie/korten en premieberekening nog voorbehouden aan het huidige FTK. Dat is onacceptabel in mijn ogen. Meegaan met het voorstel van minister Koolmees is een vrijbrief.

Dit is ook de reden dat ik tegen  dit voorstel ben.