"lkol b.d. drs. R.J.T. Vranken, secretaris NOV"

Ledenonderzoek; bevindingen van de eerste twee enquêtes

In 2013 heeft de NOV voor de laatste keer een groot ledenonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de vereniging op de belangrijkste deelgebieden. We zijn nu vijf jaar verder en het hoofdbestuur (HB) heeft besloten dat het tijd is om weer eens de thermometer in de organisatie te steken en aan onze leden te vragen of de NOV aan hun verwachtingen voldoet en wat er evt. beter kan. In plaats van één groot onderzoek dat veel tijd van de deelnemers vraagt, doen we een aantal deelonderzoeken met ongeveer twee maanden tussenruimte. Alle relevante onderwerpen zullen de revue passeren en de uitkomsten van de onderzoeken worden verzameld en in hun samenhang geanalyseerd en gepresenteerd. Twee enquêtes zijn inmiddels al aan u voorgelegd en u heeft in ruime mate gebruik gemaakt van de gelegenheid om uw mening te geven over de gepresenteerde onderwerpen. Dat is een goede zaak en getuigt van onze onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij de NOV. Dit artikel heeft tot doel u te informeren over de voorlopige bevindingen van die twee uitgevoerde onderzoeken. De opzet van deze onderzoeken was als volgt. Aan alle leden van de NOV waarvan het e-mailadres bij ons bekend is (plusminus 75%), werd een digitale vragenlijst toegestuurd. Hierin werd per onderwerp een aantal stellingen geponeerd, waarbij de leden werd verzocht antwoord te geven op de gestelde vragen, of aan te geven of men het (overwegend) wel of niet met een stelling eens was dan wel aan te geven geen mening te hebben. Ook werd een aantal open vragen gesteld. Hier konden de leden indien gewenst een aanvullende toelichting geven. Deze opmerkingen werden d.m.v. een tekstanalyse verwerkt. Zoals gezegd, betreft dit artikel de bevindingen van de eerste twee onderzoeken. Om dit verslag nog enigszins leesbaar te houden worden de gegevens op algemeen niveau gepresenteerd. De verslagen van de onderzoeken zelf zijn lijvige documenten, met vele tabellen en matrixen. Subverdelingen tussen leeftijdsgroepen, krijgsmachtsdelen, actief dienend, post-actief of gepensioneerd e.d. worden dus in dit artikel niet of nauwelijks gepresenteerd.

Bevindingen Carré en NOV-lidmaatschap

De eerste enquête betreft het verenigingsblad Carré. De respons op het ledenonderzoek is met 660 respondenten hoog en deze hoge respons borgt dat de resultaten representatief zijn voor de leden van de NOV. Het betreft vooral de groep van ‘oudere’ leden, met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar, die de moeite genomen hebben aan het onderzoek deel te nemen. Ook wordt door gemiddeld een kwart van alle respondenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om diepgaander te reageren.

De Carré wordt goed gelezen, slechts 3% van de post-actieve respondenten en 6% van de actief dienende respondenten geeft aan de Carré nooit te lezen. De diverse artikelenreeksen worden alle goed gelezen (door meer dan 60%), met de column van de voorzitter als absolute topper. Boekbesprekingen, de artikelen van D&K, historie, prikken en prikkels en verenigingsnieuws worden vooral door post-actieve leden gelezen. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de respondenten behoefte heeft aan een rubriek ‘arbeidsvoorwaarden’. De opmaak van Carré wordt gewaardeerd. Het blad is duidelijk leesbaar, met voldoende foto’s geïllustreerd en het geheel oogt aantrekkelijk. Ruim een kwart van alle respondenten maakt gebruik van de mogelijkheid om naast de gestelde vragen aanvullend te reageren. Deze reacties gaan over inhoud, lettertype, kleurkeuze en vele andere onderwerpen. De aantallen zijn te klein om door de tekstanalyse te komen, maar interessant genoeg om gelezen te worden. Dit geldt ook voor alle andere reacties op de diverse onderwerpen. T.a.v. de weergave van het blad op de site geeft een kleine meerderheid aan geen behoefte te hebben aan het gradueel eerder verschijnen van Carré op de site. Het draagvlak voor het minder dan de huidige acht keer per jaar laten verschijnen van Carré naar zes keer (66% bij de actief dienenden en 51% bij de post-actieve respondenten), neemt bij vier keer af (60% bij de actief dienenden en 47% bij de post-actieve respondenten). Van de respondenten geeft 36% aan geen bezwaar te hebben als de Carré alleen digitaal verschijnt; verdere uitfiltering toont aan dat dit getal uiteenvalt in 32% van de post-actief dienenden versus 41% van de actief dienende officieren. Het blad draagt slechts in beperkte mate bij aan de overweging lid te blijven van de NOV; voor een kleine 23% geldt dit wel, met als voornaamste opgegeven reden het geïnformeerd blijven. Veelgenoemde termen die wel bijdragen tot lidmaatschap zijn: loyaliteit, solidariteit en de must om georganiseerd te zijn. De respondenten hebben ook nog de gelegenheid aangeboden gekregen om zaken aan de orde te stellen die niet in de vragen behandeld zijn. Tekstanalyse levert geen onderwerpen op die significant genoemd worden. Maar, zoals eerder gesteld, deze inbreng is zeer informatief en wordt zeer gewaardeerd.

Bevindingen over de NOV als beroepsvereniging

De tweede survey ging over de NOV als beroepsvereniging. Dit onderzoek werd, net zoals bij de Carré, digitaal uitgevoerd.
De respons op het ledenonderzoek is met 471 respondenten voldoende hoog om de resultaten representatief te laten zijn voor de leden van de NOV. Het betreft vooral de groep van ‘oudere’ leden, met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar, die de moeite genomen hebben aan het onderzoek deel te nemen. De jongste respondent was 23 jaar, de oudste twee respondenten zijn 89 jaar. Een overgrote meerderheid van de respondenten (85%) vindt het belangrijk of heel belangrijk dat de NOV, naast een vakbond ook een beroepsvereniging is. En 89% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de doelstellingen van de beroepsvereniging. De producten van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) zijn bij bijna driekwart van de respondenten bekend. Een uitzondering vormt het GOV-Deltaplan Defensie waarvan slechts 34% van de respondenten aangeeft ermee bekend te zijn. Aan de respondenten werd gevraagd om op een schaal van 0-100 de producten van D&K te waarderen met een cijfer. De gemiddelde score was 70; na filtering op alleen de score van de leden die aangaven bekend te zijn met de producten van D&K, kwam het gemiddelde op 72.

Een overgrote meerderheid van de leden weet waar ze de producten van D&K kunnen vinden. Bijna 90%  via Carré , 62% via nieuwsbrieven, 60,5% via de site, 45% via Prodef, 39% via de ledenvergaderingen en 16% via de secretaris.  Bijna 89% van alle respondenten geeft aan te weten dat de NOV symposia organiseert, bijna 27% van de respondenten geeft aan wel eens een symposium bezocht te hebben. De waardering voor dit symposium (gefilterd op daadwerkelijke deelname) is gemiddeld 75. Van de respondenten vindt 66,5% dat de producten en activiteiten van de beroepsvereniging NOV bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling. Slechts een hele kleine groep, minder dan 6%, vindt van niet. Meer dan twee derde  (bijna 67%) van de respondenten geeft aan dat het feit dat de NOV ook een beroepsvereniging is een (zeer) grote rol speelt bij hun overweging lid te zijn van de vereniging. Slecht 15% vindt dat dit slechts een (hele) kleine rol speelt.  Ook in dit onderzoek hebben veel van onze leden gebruik gemaakt  van de mogelijkheid om een mening of een reactie te geven. Ook hier kwamen geen significante conclusies uit de uitgevoerde tekstanalyse, wat niet betekent dat deze rijke informatie niet wordt meegenomen.

De NOV als vakbond

Dit zal het onderwerp vormen van de volgende survey. In dit onderzoek zullen de aspecten individuele en collectieve belangenbehartiging de revue passeren. Deze vormen op dit moment natuurlijk een hot topic. We hopen dat u ook nu weer in grote getale bereid bent uw NOV te informeren over uw mening.