Pas op, dit Eindbod arbeidsvoorwaarden slaat harde piketpalen.

In een gecoördineerde actie heeft het niveau van Defensieonderdeel commandanten stelling genomen in de arbeidsvoorwaardelijke discussie. Dat is bijzonder daar deze commandanten niet over de arbeidsvoorwaarden gaan. In de email aan hun personeel kwam de volgende zinsnede op een of andere manier voor.

“Terug naar het eindbod. Ik besef dat dit zoet en zuur bevat. Ik ben ervan overtuigd dat dit een bod is dat voldoende perspectief biedt. Een bod dat past binnen de financiële mogelijkhedenen geldt tot 1 januari 2018”.

Ik pak het punt ‘perspectief’ eruit, overigens zonder uitputtend te willen zijn. Biedt dit bod nu perspectief?

Loonbod
Velen gaan er met 2% loonsverhoging in harde euro’s erop achteruit. Erger nog in koopkracht (inflatie) gaat u zeker nog 1,5% verder inleveren. Alle ambtenaren krijgen 1%. Van de 1% extra die er wordt geboden, betaalt u een aanmerkelijk deel zelf door de, aan dit bod gekoppelde versobering “Huisvesting en Voeding”. Wij hebben de afgelopen 10 jaar al geen gelijke tred gehouden met de Rijksoverheid en lopen inmiddels ver achter bij de Politie die o.a. een extra “reorganisatieperiodiek” kreeg. Onderwijs vecht voor extra geld voor zijn onderwijzers en leraren. En Defensie; wij zijn extra gekort door de WUL. Daarnaast nog de pensioenproblematiek, die vol op uw bordje komt. En dit is niet de laatste keer. Wanneer gaan wij deze negatieve loonspiraal doorbreken? Gaan wij deze piketpaal nu slaan of toch maar weer uitstellen.

Is dit perspectief?

Doorstroom fase 2 naar fase 3
Door de ophoging van de ontslagleeftijd wordt de opstopping in fase 3 nog groter dan hij al was. Elk toekomstperspectief voor de fase 2 militair wordt hierdoor ontnomen. Een volgende klap in het gezicht van ons fase 2 kader; officieren en onderofficieren. Maar het slaat ook een diep en voor vele jaren onherstelbaar gat, in de vulling van de Defensie-organisatie. In dit akkoord zijn geen maatregelen opgenomen om dit effect te reduceren of teniet te doen.

perspectief?

Carrière mogelijkheden en max-max effect
Door de ophoging van de ontslagleeftijd (AOW-5)en het nog verder ophogen van de leeftijd waarop luitenant-kolonels (academisch gevormd), kolonels en generaals de dienst verlaten (gemiddeld AOW-2,5) wordt de opstopping in fase 3 bij officieren nog groter. U zult aanzienlijk langer in een rang moeten blijven. De kans dat u luitenant-kolonel of hoger wordt neemt echt af. Er zijn wederom geen maatregelen in dit Eindbod voorzien om dit middels bijv. tussenrangen te verzachten of op te lossen. In tegendeel met het tekenen voor dit bod gaat u akkoord met het principe van het loslaten van het max-max effect in uw loon. Hier worden echt drie piketpalen geslagen zonder dat er samenhang is aangebracht. Dat moeten wij niet willen!

Is dit dan perspectief?

Harmonisatie tussen krijgsmachtdelen
In dit akkoord is opgenomen de harmonisatie van de beloningen tussen de krijgsmachtdelen. De vraag is dan, gaan wij naar de hoogste beloning bewegen of andersom. De zin in de mail van de OPCO cdtn is denk ik richtinggevend, “Betaalbaar”. Eerst duidelijkheid hierover, dan tekenen.

Perspectief?

Centraliseren P bevoegdheid
In dit akkoord wordt er gekozen voor een defensiebrede employability organisatie. De commandant mag nog advies geven, maar de employability organisatie gaat bepalen wanneer een militair gaat studeren of welke militair een fase 3 aanstelling krijgt. Zij hebben het mandaat.

Willen wij dat?

Trouw, loyaliteit en kameraadschap
Wat raakt mij nog het meest. De fase 3 militair van 40-50 jaar betaalt door het ophogen van de ontslagleeftijd met name de rekening. Men is in het leger gekomen met een belofte van werken tot 55 jaar. In 20 jaar diensttijd hebben zij er 10 tot 15 jaar (KM) bij gekregen. Hier wordt met name het geld verdiend om allereerst een aanzienlijk deel van het AOW gat te betalen. Zij betalen ook de kosten van de employability maatregelen voor de fase 2 militairen. Iedereen weet dat oefen-, vaar- en vliegtoelages vooral verdiend worden in de eerste periode van de diensttijd tot 40 jaar). Maar bij de overgangsmaatregelen wordt deze groep buitengesloten. Zij kunnen niet of nauwelijks meer inverdienen op grond van oefen-, vaar en vliegtoelages. Je creëert hiermee geluk- en pech generaties. In dit eindbod is elke vorm van samen delen, kameraadschap, trouw aan elkaar en aan de organisatie zoek geraakt. Dit verregaand onevenwichtige eindbod verdeelt de organisatie alleen maar verder.

In mijn woorden, dit is drie keer niks. Ga maar opnieuw rond de tafel zitten.

Mijn advies luidt, laat u stem horen en stem bij onze ledenraadpleging Nee op dit “Eindbod”.