Pensioenpremies omhoog en geen indexatie door de rekenrente!

Deze week bracht de Telegraaf het nieuws naar buiten, dat de systematiek van de rekenrente wankelt, eindelijk! Door de rekenrente mag er niet geïndexeerd worden. En door de bloedrode beurskoersen van dit moment komt het kortingsspook ook weer boven tafel. Het ABP is op grond van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem en de rekenrente bezig de pensioenpremies te verhogen. Dit zou wel eens kunnen leiden tot verhogingen van 10 tot 20%. Dat houdt in dat, als je helemaal zuiver mathematisch, op grond van de rekenrente redeneert, je de helft van je inkomen aan pensioen moet besteden.

Pensioendeskundigen blinken vaak uit in onnavolgbaarheid. Dus doe ik het op zijn boerenfluitjes, in geld, dat begrijpt iedereen. En nog veel belangrijker, dit is de feitelijkheid, de waarheid.

Het ABP had in 2007 een kapitaal van 218 miljard. Eind 2019 bedroeg dit 468 miljard.

Het ABP maakt een gemiddeld rendement over de laatste 20 jaar van 7%. In 2007 was dit dus 15 miljard. In 2019 was dit gemiddeld 33 miljard. Het feitelijke rendement was veel meer (68 miljard), maar het jaar daarvoor had men een negatief rendement van 2%. De commissie Dijsselbloem gaat ervan uit dat de rendementen terug zullen lopen naar 5%. Dit houdt, op grond van het kapitaal van 2019, in een gemiddeld jaarlijks rendement van 23 miljard.

De premie-inkomsten bedroegen in 2017 9,1 miljard. Een verhoging van 20% van onze pensioenpremies zou leiden tot 10,9 miljard premie-inkomsten.

De pensioenbetalingen bedroegen in 2017 10,7 miljard. Wanneer er 20% indexatie zou plaats vinden dan betekent dat in geld 12,84 miljard.

Wat betekenen deze cijfers?

Het jaarlijks gemiddeld rendement is door de toename van het kapitaal in het ABP gestegen van 15 naar 33 miljard. Als Dijsselbloem gelijk krijgt dan loopt dit terug naar 23 miljard. Mits het kapitaal niet verder stijgt, hetgeen onwaarschijnlijk is, het loopt immers al 20 jaar op.

Het verschil tussen premie-inkomsten en pensioenuitgaven is 1,6 miljard negatief.

Wanneer er volledig geïndexeerd zou worden dan is er een negatief verschil van 12,84-9,1= 3,74 miljard. Wanneer de premies zoals verwacht met 20% gaan stijgen, dan levert dat 1,8 miljard extra op.

Wat valt u op? De rendementen van 33 of 23 miljard zijn zo ongeveer het tienvoudige tussen het negatieve verschil in ontvangen premies en betaalde pensioenen. Premieverhogingen en/of indexatie hebben verhoudingsgewijs nauwelijks effect meer op het rendement en de groei van het kapitaal.

Met het beschikbare kapitaal van 468 miljard kunnen, zonder de rendementen mee te tellen, nog 40 (!) jaar alle pensioenen uitbetaald worden.

De kapitalen van de fondsen zullen, als wij niets doen, excessief blijven stijgen. De solvabiliteit en liquiditeit van de pensioenfondsen is meer dan rooskleurig.

Echter de minister, een paar politieke partijen zoals D’66 en de VVD willen niet indexeren, maar wel de premies verhogen en mogelijk nog pensioenen gaan korten.

Pensioenen is uitgesteld loon. Het is geld van de premie-inleggers. Het is niet van de minister noch van de Tweede Kamer, niet van de werkgevers en evenmin van de SER. Het wordt tijd dat wij ons geld gaan opeisen.

Premie-inleggers moeten de zeggenschap terugkrijgen over hun fondsen.