Pensioenregeling militairen 2018 en Anw-compensatie

De pensioenregeling voor militairen wordt vanaf 2018 door het ABP op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zorgen aan de ene kant voor een verbetering van bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de Anw-compensatie vanaf 1 januari te vervallen.

Als u na 31 december 2017 overlijdt, heeft uw partner geen recht meer op deze Anw-compensatie. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw partner, afhankelijk van hoe lang u al pensioen opbouwt bij ABP. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden.

Intussen is duidelijk dat de huidige ANW-compensatieregeling door het ABP nog uitgevoerd wordt tot 1 februari 2018. Dat betekent dat de partners van ABP deelnemers die overlijden voor 1 februari 2018 nog de ANW-compensatie krijgen die ook nu in 2017 geldt.

Algemene nabestaandenwet

Als u overlijdt kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Ernstig zieke deelnemers

Nu bestaat er bij ernstig zieke ABP-deelnemers, vooruitlopend op de uitkomst van de onderhandelingen over een structurele oplossing, grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Ook zij raken nl. na 1 februari 2018 hun Anw-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP. waarbij het recht op Anw-compensatie voor de partner blijft bestaan. Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet u of uw partner aannemelijk kunnen maken dat u al vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet kon verzekeren.

Dat kan via een ‘beoordelingsformulier’, waarop u verklaart dat u al vóór februari 2018 ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet meer kon verzekeren. Dit formulier kunt u nu al telefonisch bij ABP opvragen, maar dat kan ook later. Het formulier hoeft in ieder geval níet vóór 1 februari 2018 naar ABP te worden gestuurd. De beoordeling of de Anw-compensatie alsnog wordt uitgekeerd, vindt namelijk pas plaats na overlijden. Op dat moment kan uw partner zich ook nog melden. Hij of zij vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan uw partner alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor Anw-compensatie.

GOV|MHB

De GOV|MHB is van mening dat voor de defensiemedewerker een fatsoenlijke oplossing voor het vervallen van de Anw-compensatie dient te komen. Voor militairen die bij de uitoefening van hun beroep komen te overlijden geldt het Bijzondere Militaire Nabestaanden Pensioen en die zullen dus niet geraakt worden door het wegvallen van de Anw-compensatie. Voor militairen die onder andere omstandigheden komen te overlijden en voor de burgermedewerkers bij Defensie is dit wel het geval. Voor deze personen is een goede collectieve Anw-compensatie van groot belang. De centrales zijn samen met Defensie hard bezig om een oplossing te vinden voor alle (ex-)werknemers binnen Defensie. De vorm en inhoud van de nieuwe regeling zijn nog onderwerp van overleg. Vóór 1 februari 2018 moet hier dus duidelijkheid over zijn. Zodra dit het geval is informeren wij u direct.

De vastgestelde pensioenpremie over 2018 bedraagt 25,2%. Dit is 1,9% meer als in 2017. Hier komt later mogelijk nog extra kosten voor de alternatieve ANW compensatie bij. Hoe hoog deze is zal in de loop van januari duidelijk worden.