De voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging nodigt de leden van de vereniging uit voor de Algemene Vergadering (AV) te houden op vrijdag 1 december 2017, om 13.00 uur in de Waterliniezaal gebouw V05 op de Kromhoutkazerne te Utrecht.

Het behoeft geen betoog dat aanwezigheid van leden, in hoge mate wordt gewaardeerd. De NOV hoopt u dan ook in grote getalen welkom te mogen heten.

De NOV heeft een heel interessante spreker weten uit te nodigen. De CDS, Luitenant-admiraal Rob Bauer, zal na de vergadering een korte lezing geven over het onderwerp Perspectief bij Defensie en aansluitend gaat de CDS, in debat met de duovoorzitters GOV|MHB Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen en KLTZ Marc de Natris en voorzitter D&K Generaal-Majoor bd Harm de Jonge. In dit debat zullen de echte actuele heikele punten aan de orde worden gesteld. Ook u wordt via een panel in de gelegenheid gesteld uw vragen in te dienen.

Leden kunnen de voorlopige agenda en verdere bijzonderheden  hier vinden. De meeting wordt afgesloten met een informele borrel met bitterballen.

Leden kunnen zich aanmelden (naam en voorletters) digitaal voor 28 november 2017 via info@nederlandseofficierenvereniging.nl of via de post NOV Wassenaarseweg 2 2596 CH Den Haag.

De meeting met de CDS is ook opengesteld voor niet-leden, dus wees er snel bij.

 Voorlopige agenda
 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen verdere agenda
 3. Vaststelling vergaderverslag
  1. Concept Vergaderverslag Algemene Vergadering van 2 december 2016
 4. Mededelingen Voorzitter
  1. Situatie opvolging voorzitter, aansluitend stemming AV
  2. Staat van de vereniging
   1. Hoofdlijnen NOV
  3. Communicatie
   1. Site als hotspot Netwerkorganisatie
 5. Mededelingen Voorzitter D&K
 6. Mededelingen Secretaris
  1. Stand van zaken leden
 7. Mededelingen Penningmeester
  1. Antwoorden HB t.a.v. aanbevelingen kascontrolecommissie.
  2. Ter info: Financiële situatie 2017 (stand op. 30 november).
  3. Begroting 2018, aansluitend stemming AV
  4. Benoemen lid kascontrolecommissie:
   1. Aftredend lid: Ron Zandstra
   2. Voorgedragen lid: Benjamin Hoeberichts, aansluitend stemming AV
  5. Sluiting 1500. uur
  6. Lezing (ook toegankelijk voor niet-leden)
   1. De CDS gaat met onze voorzitter en de voorzitter D&K in debat over het onderwerp Perspectief voor Defensie (voorlopige werktitel).
  7. Borrel en bitterballen.

Volgende vergadering: nader te bepalen.