-

Doel

De werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) bestaat uit enthousiaste mensen met interesse in internationale veiligheidsaspecten en de krijgsmacht. De leden komen uit alle krijgsmachtsdelen. Het zijn zowel post-actieve als actief dienende officieren. De werkgroep D&K streeft drie doelen na:

    • Het fungeren als denktank voor het Hoofdbestuur van de NOV en GOV bij het geven van een professionele mening over de krijgsmacht en het meedenken over vrede en veiligheid.
    • Het actief stimuleren van officieren om mee te denken over het beleid van Defensie en de Krijgsmacht.
    • Het bieden van een platform voor de meningsvorming over het militaire beroep.

De thema’s rondom de krijgsmacht waar wij ons mee bezig houden lopen uiteen van voldoende en goed geoefend personeel, essentiële capaciteiten, inzetbaarheid, de krijgsmacht als structureel nationaal veiligheidspartner, krijgsmacht en industrie, maatschappelijk dreigingsbewustzijn.

Binnen D&K zitten wij lang niet altijd op één lijn, maar juist de uitwisseling van meningen vanuit verschillende gezichtspunten maakt de discussie waardevoller en verhoogt de kwaliteit van het uiteindelijke standpunt.

De voorzitters van de GOV, NOV  en KVMO en de voorzitter D&K, soms geassisteerd door de materiedeskundige binnen D&K, dragen deze standpunten uit naar o.a. de leiding van Defensie, onze contacten binnen de politiek, de media en de leden, met het doel de meningen in onze richting te beïnvloeden.

 

Indeling en vergaderfrequentie

Binnen D&K werken wij in een drietal ‘schillen’, ingedeeld naar de gewenste mate van deelname.
De Kern wordt gevormd door voorzitter en secretaris.
De Tweede Schil bestaat voornamelijk uit postactieve officieren en enkele niet militairen die elke twee weken afwisselend online en fysiek van gedachten wisselen. Zij schrijven publicaties en onderhouden contacten met media, denktanks, de politiek en defensieonderdelen. Tussen de vergaderingen gaat de gedachte-uitwisseling verder via e-mail.

De agenda van de Derde Schil, ‘D&K plenair’, wordt gevuld met sprekers, updates over recente ontwikkelingen, peiling wat er leeft bij defensieonderdelen en reflectie op producten van de Tweede Schil
De voltallige D&K-groep komt negen keer per jaar bijeen; veelal de derde vrijdag van januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november. De vergaderingen vinden plaats op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Aan deelname aan de vergadering is een kleine presentievergoeding verbonden en de reiskosten worden vergoed.

 

Nieuwe leden, actief dienende leden

Met nieuwe leden spreken wij af dat we na afloop van een of twee vergaderingen wederzijds vragen of de deelname aan D&K aan de verwachting voldoet.

D&K probeert erg zuinig te zijn op onze actief dienende leden, want zij zijn voor ons de sensoren naar de staande organisatie. Zo houden wij voldoende feeling met de eenheden, versterken daarbinnen onze netwerken en verzekeren ons van snelle toegang tot informatie over de realiteit op de ‘werkvloer’. Wij hebben er begrip voor dat de actief dienende ‘D&Kers’ niet altijd aanwezig kunnen zijn vanwege hun werkzaamheden.

Hopelijk spreekt dit je voldoende aan om deel te nemen. Mochten er nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met de secretaris D&K,

Als u als professioneel officier zorgen hebt over langetermijnvisie, huidige kwaliteit en inzet van de krijgsmacht, delen wij dat. Laat ons de krachten bundelen om verbetering te zoeken en af te dwingen. Neem eens contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Frans Ebbelaar
Lkol b.d.
Secretaris GOV- D&K

secretaris.denk@nederlandseofficierenvereniging.nl