De Nederlandse Officieren Vereniging NOV erkent het belang van een adequate (na)zorg ten behoeve van haar leden. Binnen de vereniging wordt het verlenen van steun en advies als zeer gewaardeerde activiteit gezien.

Het gaat hierbij niet alleen om (na)zorg t.b.v. nabestaanden van overleden leden. Ook de zorg bij leven, onder meer bij ernstige ziekte, of andere calamiteiten, kan aanleiding zijn om steun te verlenen. Daarbij komt ook het toegenomen belang van voorzorg; het treffen van preventieve maatregelen voordat een calamiteit aan de orde is.
Om hier invulling aan te geven is de Beleidsnota (Na)Zorg 2.0 opgesteld. Deze geeft duidelijk richting aan de door de NOV beoogde steun aan de leden.

Indien u advies en/of hulp nodig heeft kunt u dit kenbaar maken via het secretariaat NOV via tel 070-3839504 of info@ nederlandseofficierenvereniging.nl

Beleid (Na)zorg NOV 2.0

 1. Inleiding. De NOV erkent het belang van adequate (na)zorg t.b.v. nabestaanden van overleden leden. Binnen de vereniging wordt het verlenen van deze bijstand en advisering als essentiële en zeer gewaardeerde activiteit gezien.
 2. Ook in andere situaties is hulp en advies voorzien. Bijvoorbeeld indien leden door enigerlei oorzaak zelf niet in staat zijn hun zaken adequaat te behartigen; zoals bij ernstige ziekte, hoge ouderdom, of onbekendheid met diverse regelgeving.
 3. (Na)zorg. Bovenstaande geeft duidelijk richting aan de door de NOV beoogde steun aan de leden.
  De informatiebundel (Na)zorg geeft inhoudelijk meer informatie over de wijze waarop dit wordt uitgevoerd en geeft de nodige achtergrondinformatie voor de functionarissen van de NOV die hiermee belast zijn.
  Het netwerk van Zorgfunctionarissen biedt deze service regionaal aan.
  De aansturing van hen geschiedt door de Zorgcoördinator.
 4. Nut en noodzaak staan binnen de NOV niet ter discussie. Deze service is van belang voor veel leden en wordt in algemene zin ook zeer gewaardeerd.
  Bij een overlijden komen zeer veel activiteiten op de nabestaanden af.
  De nabestaanden zijn – los van het rouwproces – vaak té druk met eigen werk en gezinnen om dit terdege te doen. Ook de geografische afstand kan een grote rol spelen. Daarnaast is er een grote onbekendheid met de vigerende (juridische/fiscale regelgeving).
  Anderzijds is het natuurlijk ook een vanzelfsprekend onderdeel van de rouwverwerking, dat moet plaatsvinden en waar de NOV zeker niet tussen wil komen.
 5. De complexiteit en onbekendheid is ook aan de orde bij het treffen van voorzieningen bij leven, zoals in het levenstestament, het testament en wilsverklaringen.
  Ook situaties waar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) procedure noodzakelijk is, zijn vaak complex en langdurig.
  De NOV biedt met deze zorg een voorziening om daar met “peers” en niet alleen met specialisten, van gedachten over te wisselen.
  Dit laat natuurlijk onverlet dat de opmaak van dit soort documenten met bijbehorende specialistische toelichting door de desbetreffende specialisten (notaris, jurist, fiscalist, arts) wordt gedaan.
 6. Het is natuurlijk relevant om je af te vragen waarom de NOV dit zou moeten oppakken.
  De NOV wil hierdoor als een “buddy” voor het leven worden gezien. Een voorbeeld hiervan is de belangstelling voor onze Belastingservice. Veel personen blijven lid, omdat deze zeer gewaardeerd wordt. De waardering voor de NOV kan door het verlenen van de hiervoor bedoelde zorg alleen nog maar worden versterkt. Hetgeen ten gunste komt van het ledenbestand.
 7. (Na)zorg 2.0. Hoe gaan we de bedoelde (Na)zorg uitvoeren?
  De NOV onderscheidt 3 situaties:

  1. In het kader van voorzorg: Met raad en daad bijstaan van leden bij het treffen van preventieve maatregelen voordat ernstige ziekte of overlijden daadwerkelijk aan de orde is. (praten over de inhoud van bijvoorbeeld een Testament/Levenstestament, of nabestaandendossier).
  2. Zorg bij leven; bij ernstige ziekte of andere calamiteiten.
  3. Zorg bij overlijden (1e of langstlevende) 
 8. Voorzorg. Zorgfunctionarissen kunnen, op verzoek van het lid – als voorbereiding op het gesprek met de notaris –vrijblijvend van gedachten te wisselen over nut/noodzaak en de opmaak van een testament, levenstestament of wilsverklaring. Een zekere mate van voorkennis over deze – ambtelijk en juridisch beladen – onderwerpen is vaak bijzonder nuttig.
  Voor de opmaak van een testament/ levenstestament dient men zich te wenden tot een notaris.
 9. Zorg bij leven. NOV (Na)zorg verleent ook hulp en advies in situaties waarin leden door enigerlei oorzaak zelf niet in staat zijn hun zaken adequaat te behartigen.
  Deze situaties kunnen zeer divers zijn. Indien bijvoorbeeld het lid c.q. de partner daarvan in een verpleeghuis wordt opgenomen ontstaat er vaak behoefte aan uiteenlopende vormen van hulp en advies. Alleen al de te volgen WMO procedure is vaak onbekend en leidt tot diverse vraagstukken.
  Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de ‘gezonde’ partner kan de hulp c.q. het advies beperkt, of uitgebreid zijn. Dit geldt met name voor echtparen die geen beroep willen of kunnen doen op kinderen, vrienden, of kennissen.NB: De rollen van gevolmachtigde, c.q. opvolgend-gevolmachtigde in het levenstestament en van executeur in het testament kunnen NIET bij (Na)zorg NOV gelegd worden. Wel kunnen personen die hiermee belast zijn hulp en assistentie van (Na)zorg NOV vragen.
 10. Zorg bij overlijden (1e of langstlevende). De (Na)zorg bij het overlijden van een lid is in belangrijke mate afhankelijk van de zelfredzaamheid van de nabestaanden.
  Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de kinderen, c.q. naaste familie deze taken in eerste instantie op zich neemt.
  Hoewel dit in het kader van rouwverwerking heel logisch is, is het in de praktijk voor deze nabestaanden vaak erg lastig te combineren met eigen banen, kinderen en ook de geografische afstand kan een rol spelen. Daarnaast is de omvangrijke regelgeving vaak onbekend. Dus (enige) hulp van (Na)zorg NOV kan vanuit die optiek zeer welkom zijn.

  NB
  : De rol van executeur testamentair kan NIET bij (Na)zorg NOV gelegd worden. Wel kan de persoon die hiermee belast is, hulp en assistentie van (Na)zorg NOV vragen. 

 11. Het beleid t.a.v. (na)zorg is door het Hoofdbestuur van de NOV vastgesteld. De uitvoering en coördinatie van alle werkzaamheden in het kader van de (na)zorg vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Zorgcoördinator.
 12. De (Na)zorg is regionaal georganiseerd, zorgfunctionarissen zijn vrijwilligers die de hulp en advies aan leden geven.
 13. Ter ondersteuning van de zorgfunctionarissen worden periodiek bijeenkomsten belegd om de noodzakelijke informatie omtrent de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te verschaffen, ervaringen uit te wisselen en de van kracht zijnde procedures te
 14. Zorgcoördinator.
  Deze is belast met de volgende taken:

  1. De coördinatie van de inzet van de zorgfunctionarissen, onmiddellijk nadat een aanvraag of verzoek daartoe is
  2. Het verstrekken van voor de uitvoering van hun taak relevante informatie aan zorgfunctionarissen.
  3. Het actueel houden van het (na)zorg beleid, de informatiebundel en het uitdragen daarvan binnen de (na)zorgorganisatie en de vereniging.
  4. Organisatie van bijeenkomsten van zorgfunctionarissen/
  5. Het up-to-date houden van (bij)scholing en vorming van zorgfunctionarissen.
  6. Verstrekken van relevante informatie aan nieuwe leden.
 15. Zorgfunctionarissen.
  Zijn belast met de feitelijke uitvoering van de (na)zorg, waarbij de nadruk ligt op het adviseren en ondersteunen van de leden. De bundel (Na)zorg geeft handvatten voor de uitvoering.
  Zij rapporteren periodiek hun verrichte werkzaamheden aan de Zorgcoördinator.
 16. Aanvraagprocedure.
  Indien een lid de hulp van (Na)zorg NOV wenst in te schakelen, dient hij/zij contact op te nemen met het secretariaat van de NOV.Deze is als volgt bereikbaar:
  Telefoon: 070-3839504

Mail:           info@nederlandseofficierenvereniging.nl